VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
 

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

partner projektu

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Adresa:Studentská, Žďár nad Sázavou 591 01
Telefon:566 651 211
E-mail:
Web:http://www.spszr.cz
člen Hospodářské komory

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola  nabízí vzdělávání v maturitních a učebních technických oborech. Dále možnost pomaturitního studia ukončeného absolutoriem a získáním titulu na Vyšší odborné škole. Od 1. 7. 2014 došlo ke sloučení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a SŠT Žďár nad Sázavou, nástupnickou organizací je VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°33'58.805"N, 15°56'31.062"E
 
Historie školy 

V roce 1951 byla výnosem ministerstva školství zřízena Vyšší průmyslová škola strojnická ve Žďáře nad Sázavou, od roku 1955 bylo započato se stavbou školního komplexu na ul. Studentská. V roce 1984 byl obor „strojírenství“ rozdělen na zaměření technologie, konstrukce a provozuschopnost. Od roku 1990 vznikly další obory: elektrotechnika, strojírenská technická administrativa, technická zařízení budov, technické lyceum. Od roku 1996 byla pro absolventy SŠ s maturitou zahájena výuka na Vyšší odborné škole v oborech ekonomika strojírenství, automatizace a informatika. Později byla nabídka rozšířena o třetí obor - informační technologie ve strojírenství.

V roce 1952 zahájilo svou činnost Středisko pracujícího dorostu pro nově budovaný podnik Žďárské strojírny a slévárny (založen 1951). Od roku 1953 byla výuka organizována prostřednictvím Státních pracovních záloh. Teoretické vyučování probíhalo v bývalé budově Průmstavu, praktické vyučování v dílnách „U Zelených“, ubytování bylo zajištěno na Račíně a v Zámku Žďáře. Od roku 1957 byla škola na ulici Strojírenské pod názvem Odborné učiliště přičleněna ke ŽĎASu. V roce 1974 byla předána do provozu nová budova školy na ul. Strojírenská. V tomto roce byl zaveden do výuky první čtyřletý studijní obor ukončený maturitou – univerzální obráběč kovů. Po zavedení nové koncepce učebních a studijních oborů se od r. 1980 změnil název školy na Střední odborné učiliště strojírenské, později na Střední školu technickou.

Od 1. 7. 2014 došlo ke sloučení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a SŠT Žďár nad Sázavou, nástupnickou organizací je VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

 • pracoviště Studentská
        adresa: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
                         Studentská 1
                         591 01 Žďár nad Sázavou 
 • pracoviště Strojírenská
        adresa: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
                         Strojírenská 6 
                         591 01 Žďár nad Sázavou

Během celé doby své existence se obě školy intenzivně vybavovaly a rozvíjely zázemí pro výuku všech nabízených oborů. V reakci na potřeby trhu vznikaly i nové obory. V posledních 20 letech je kladen důraz zejména na vybavení výpočetní technikou a moderními technologiemi.


Nabídka oborů - pracoviště Studentská

Škola je ve vlastní budově, další dvě sousední budovy tvoří domov mládeže s kapacitou 181 ubytovaných. Domov mládeže je připojen do školní počítačové sítě a na Internet. Toto připojení je provedeno až na jednotlivé pokoje. Součástí domova mládeže je i kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je 1 500 obědů denně a plně postačuje pro stravování žáků, studentů, žáků sousedního gymnázia a z malé části i veřejnosti. Další budovou jsou školní dílny. Všechny uvedené budovy jsou stavebně propojeny v jeden komplex.

studium denní - čtyřleté studijní maturitní obory:

 • Strojírenství

Cílem je vychovat středoškolsky vzdělaného odborníka s technickým přehledem, jazykovými a počítačovými dovednostmi. Žáci se v odborných předmětech naučí technicky myslet při zobrazování, navrhování, propočítávání a konstruování součástí, mechanizmů, strojů, nástrojů, nářadí, přípravků a jiných výrobních pomůcek používaných ve strojírenské výrobě. Žáci zpracovávají postupy práce pro výrobu strojních součástí, volí vhodné stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky. Ve školních projektech žáci vycházejí ze znalostí z oblasti technické normalizace.

 • Elektrotechnika

Výuka oboru je postavena na základních principech a současných trendech v nasazení informačních technologií v prosperující průmyslové praxi. Ve výuce jsou zohledněny nejen požadavky odborné praxe, ale také požadavky všeobecné, směřující k samostatnému uplatnění absolventů v tvůrčích týmech průmyslových firem. Profil absolventa je utvářen volbou povinně volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku. Žák se může zaměřit na prohloubení znalostí buď z automatizace, nebo informatiky. Povinně volitelné předměty tvoří blok několika odborných předmětů, které se již v minulosti osvědčily a pro něž má škola pedagogicko odborné i materiální předpoklady. 

 • Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání je moderní obor vzdělávání založený na kombinaci ekonomického a technického vzdělání. Obor je určený převážně pro dívky, ale nevylučuje i zájem chlapců. Vyvážené zastoupení ekonomických a technických předmětů vychází z potřeb současné praxe průmyslových podniků. Připravuje absolventy, kteří jsou schopni zastávat náročné ekonomické funkce, ale zároveň mají znalosti a dovednosti z některých technických předmětů. To jim umožňuje flexibilně zastávat sdružené funkce ekonomicky i technicky zaměřené převážně v malých a středních firmách, kde si zaměstnavatel nemůže dovolit úzkou specializaci. Neznamená to však, že by absolvent) nezvládal úzce specializované ekonomické funkce. 

 • Technická zařízení budov

Cílem je vychovat středoškolsky vzdělaného odborníka se širokým technickým rozhledem, dostatečnými jazykovými znalostmi a počítačovými dovednostmi. Žák se v odborných předmětech naučí technicky myslet při návrhu, potřebných výpočtech, zobrazování a konstruování systémů zajišťujících v objektech pozemního stavitelství zásobování těchto objektů pitnou, užitkovou a požární vodou, včetně bezpečného a efektivního odvodu všech druhů splaškových vod vznikajících při výrobních i jiných procesech, dále zásobování zemním plynem či PB potřebným pro vytápění, ohřev teplé vody a přípravu stravy, s využitím získaných znalostí umí navrhnout vhodný vytápěcí systém zajišťující tepelnou pohodu a to i s využitím netradičních zdrojů tepelné energie (spalování biomasy, tepelné čerpadlo, sluneční záření) a v neposlední řadě zvládne i návrh vhodného vzduchotechnického systému zajišťujícího člověku zdravé vnitřní životní prostředí při různých činnostech. 

 • Technické lyceum s rozšířenou výukou ICT

Nejotevřenější obor s vysokým podílem digitálních technologií je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika a přírodovědné předměty. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného vysokoškolského vzdělávání. 

 • Informační technologie

Základní myšlenkou při tvorbě nové koncepce výuky informačních technologií bylo propojení podnětů vycházejících z dlouhodobých analýz nasazení ICT technologií v souladu s výzkumnými projekty a požadavky odborné praxe. Na tomto poli má škola jedinečné mezinárodní úspěchy v oblasti projektů, spolupráce s vysokým školstvím a publikační činnosti. Naším hlavním cílem a strategií je výuka industriálního řešení odborné informatiky. Jedině tak je možné zaručit všem uživatelům, že budou seznámeni s postupy a metodami, které zcela zásadně ovlivňují rozvoj digitálních technologií v našem osobním a především profesním životě. S tímto ohledem jsou voleny oblasti výuky tak, aby detailně mapovaly spektrum informačních technologiíA


Vyšší studium ukončené absolutoriem a titulem Dis. :

 • Ekonomika a strojírenství

Studijní program se skládá z převážně ekonomických předmětů aplikovaných do prostředí strojírenského podniku. Absolventi získají znalosti organizace a řízení firmy a osvojí si principy ekonomiky podnikání. Dokáží pracovat s výpočetní technikou, tj. pracují s programy pro účetnictví, zásobování, mzdy a skladování. Studenti se během studia seznamují s právními normami, zákonitostmi marketingu a managementu. Podrobně studují finanční a manažerské účetnictví a získávají znalosti ze statistiky a řízení podniku.

Součástí studia jsou základy strojírenské technologie, technické dokumentace a řízení jakosti. Ze všeobecně vzdělávacích předmětů pak dominuje matematika, hospodářský zeměpis a výuka cizích jazyků. Absolventi vzdělávacího programu budou připraveni orientovat se v hlavních oblastech soudobé ekonomiky aplikované ve strojírenství, včetně dopadu na postavení a chování organizací v tomto prostředí. 

Dovedou pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat a získávat potřebné informace z informačních systémů v českém a minimálně jednom cizím jazyce, dokáží tvůrčím způsobem vypracovat pojednání, prezentace, provádět analýzu a syntézu řešených problémů a navrhovat pracovní postupy. Stupeň schopností, dovedností a znalostí je ověřován u závěrečných absolutorií. 

 • Automatizace a informatika

Obor Automatizace a informatika je velmi perspektivní. Zabývá se nejen automatizací výrobních procesů, ale i využitím výpočetní techniky, včetně návrhu a provozu počítačových sítí. Uplatní se v něm i ostatní obory elektrotechniky, jako je měření, elektrické přístroje, přenos a zpracování dat, senzorika, mechatronika, komunikační systémy. Název studijního oboru odráží jeho bohatou historii. Obor se z jednoduché ovládací a řídící techniky vyvinul až v kybernetiku. V průběhu vývoje vznikaly a odštěpovaly se obory, jako je informatika, robotika, mechatronika. V dřívější době se automatizace zaměřovala na jednoduché průmyslové procesy, dnes však zahrnuje komplexní řízení celých systému za vydatné podpory výpočetní techniky. 

Obor by se proto mohl klidně jmenovat i aplikovaná informatika. Na druhé straně zahrnuje vedle automatizační techniky i programování, zpracování dat, návrh a organizaci počítačových systémů včetně sítí, využívání programu pro CAD, CAE, DTP ap., tedy oblasti současné počítačové informatiky. Vedle odborných předmětů obsahuje studium i přírodovědné, ekonomické a podnikatelské předměty a výuku cizích jazyků. Ve druhém a třetím ročníku se student profiluje volbou 8 z cca 20 nabízených předmětů odborného i společenského rázu. V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. Důraz je kladen především na schopnost studia odborné literatury, řešení technických problémů a konverzaci. Absolvent má znalosti z oblasti technické normalizace a využívání mezinárodních standardů, chápe význam rozvoje nových výrobních technologií a jejich význam pro dynamický rozvoj společnosti. Pro jednotlivé oborové specializace má absolvent dostatečný objem znalostí o využití jak tradičních postupů řešení problémů, tak znalostí z oblasti jednotlivých etap produkce pomocí informačních technologií. Informační technologie tvoří při práci absolventa prostředek, který je výkonným nástrojem pro realizaci projektů s možností změn aplikačního prostředí a jeho aktualizace.

 • Informační technologie ve strojírenství 

Vzdělávací program Informační technologie ve strojírenství je postaven na základních principech a současných trendech v nasazení informačních technologií v prosperující průmyslové praxi podle standardu Product Lifecycle Management. Ty jsou nasazovány prakticky v celé předvýrobní, výrobní a distribuční etapě. Z tohoto důvodu je profil absolventa a jeho kompetence dán do úzkého souladu s oborovou specializací a s vývojovými trendy v oblasti rozvoje. V profilu absolventa jsou zohledněny nejen požadavky odborné, ale také požadavky všeobecné, směřující k samostatnému uplatnění v rozsáhlejších tvůrčích týmech průmyslových firem a podniků s naší i zahraniční účastí. 

Hlavním cílem je připravit absolventa tak, aby byl schopen samostatně řešit problematiku pomocí informačních technologií v rozsahu vyšším, než poskytuje vzdělání na střední škole. Absolvent je prakticky seznámen s aplikacemi integrovanými ve správě životního cyklu výrobku. Jeho znalosti zahrnují komplexní řešení digitálního obsahu nutného pro návrh CAD/CAE/FEM, výrobu CAM/CAQ a prodej CRM nového výrobku, včetně zabezpečení jeho servisu, technické podpory a následné vazby na inovační proces. Důraz při řešení problémů je kladen na samostatné objektivní myšlení a logický úsudek podepřený znalostmi dané problematiky. 

V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. Důraz je kladen především na schopnost studia odborné literatury, řešení technických problémů a konverzaci. Absolvent má znalosti z oblasti technické normalizace a využívání mezinárodních standardů, chápe význam rozvoje nových výrobních technologií a jejich význam pro dynamický rozvoj společnosti. Pro jednotlivé oborové specializace má absolvent dostatečný objem znalostí o využití jak tradičních postupů řešení problémů, tak znalostí z oblasti jednotlivých etap produkce pomocí informačních technologií. Informační technologie tvoří při práci absolventa prostředek, který je výkonným nástrojem pro realizaci projektů s možností změn aplikačního prostředí a jeho aktualizace. Nabídka oborů- pracoviště Strojírenská

Pracoviště Strojírenská využívá samostatnou budovu školy uvedenou do provozu v roce 1974, učebny a laboratoře elektro na přístavku v budově dílen.

Budova školy má celkem 4 podlaží:

- v suterénu jsou umístěny šatny pro žáky, výměníková stanice, archiv, knihovna a místnosti sloužící jako sklady

- v přízemí je místnost pro ředitele a jeho zástupce, sekretariát, sborovna, kabinety, učebny, jedna specializovaná učebna pro elektrotechnické obory a jedna větší společenská místnost, která je vybavena počítačem, dataprojektorem a je ozvučena.

- v prvním a druhém patře jsou učebny a u většiny z nich jsou kabinety.

Budova školy není bezbariérově řešena. Kromě suterénu je na každém podlaží sociální zařízení pro chlapce a dívky, v přízemí také ještě pro zaměstnance školy a v přízemí, prvním a druhém patře je zde navíc umístěna místnost pro úklid. Téměř všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem. Každá učebna je připravena pro připojení PC s možností zapojení do sítě a má tedy možnost využívat i dataprojektor.

Přehled oborů vzdělání

- čtyřleté studijní obory:

 • Technik modelových zařízení

Studijní obor technik modelových zařízení je zaměřen na výrobu modelových zařízení především ze dřeva, ale i kovů a plastů. Hlavní důraz je kladen na zpracování dřeva a dřevěných materiálů, s odborností na výrobu a opravy modelů a modelových zařízení včetně základů slévárenství. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Od druhého ročníku se zaměřují na výrobu modelů a modelových zařízení. 

 • Mechanik seřizovač

Studijní obor mechanik seřizovač je zaměřen na strojní obrábění a programování CNC obráběcích strojů. Absolventi oboru dále zvládají kreslení a modelování součástí ve 2D a 3D a jejich programování, kontrolu a měření. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Ve druhém ročníku si prohlubují znalosti a dovednosti ve strojním obrábění a seznamují se se základy programování

CNC obráběcích strojů. Po 2. ročníku si dále žáci mohou zvolit zaměření programování CNC obráběcích strojů se zaměřením na zpracování plastů. Ve třetím ročníku si rozšiřují znalosti v programování CNC obráběcích strojů, případně se seznamují se základy zpracování plastů a seřizováním strojů pro zpracování plastů. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách.

 • Mechanik elektrotechnik

Studijní obor mechanik elektrotechnik je zaměřen na získání uceleného přehledu o slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice, elektronice a výpočetní technice. Absolventi získávají elektrotechnické vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Ve druhém a třetím ročníku si prohlubují znalosti a dovednosti především v silnoproudé a slaboproudé elektrotechnice, seznamují se se základy mechatroniky, programování PLC automatů, inteligentními instalacemi apod.

Po 3. ročníku si žáci mohou zvolit jedno ze dvou zaměření:  

Mechatronika a automatizace - moderní a perspektivní zaměření na automatizované systémy, počítačově řízené robotizované linky a CNC výrobní stroje. 

Elektrická zařízení - zaměření reaguje na nové a moderní způsoby elektroinstalace, elektronické zabezpečovací systémy, elektronické protipožární systémy, regulace vytápění a klimatizace, systém EIB – moderní inteligentní elektroinstalace. 


tříleté učební obory:

 • Modelář

Absolvent se v průběhu studia seznamuje se strojním zařízením potřebným pro výrobu modelových zařízení, se základními dřevěnými konstrukcemi a s výrobou dřevěných polotovarů jako jsou laťovky, překližované desky apod. Zvládá základy formování a odlévání kovů. Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat slévárenská modelová zařízení ze dřeva, kovů a plastů včetně polystyrenu.

 • Strojní mechanik

V prvním ročníku se žáci seznamují s ručním zpracováním kovů, dřeva, se základy strojního obrábění a základy elektromontážních prací. Ve druhém ročníku si rozšiřují dovednosti v ručním zpracování kovů a vykonávají svářečský kurz. Ve třetím ročníku může být odborný výcvik realizován na pracovištích budoucího zaměstnavatele. Tento učební obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

 • Nástrojař

Absolvent učebního oboru je připraven k výkonu povolání nástrojař v nástrojárnách strojírenských podniků. Je schopen vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje pro plošné a objemové tváření kovů, formy pro lisování plastických hmot a pro tlakové lití kovů. Dále je schopen vyrábět speciální přípravky pro sériovou a hromadnou výrobu a jednoúčelová speciální měřidla a šablony. V prvním ročníku se žáci seznamují s ručním zpracováním kovů, dřeva, se základy strojního obrábění a základy elektromontážních prací. 

 • Obráběč kovů

Absolvent učebního oboru je připraven k práci na obráběcích strojích určených pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů. V prvním ročníku se žáci seznamují s ručním zpracováním kovů, dřeva, se základy strojního obrábění a základy elektromontážních prací. Ve druhém ročníku si rozšiřují dovednosti ve strojním obrábění kovových i nekovových materiálů na konvenčních obráběcích strojích a seznamují se s nejmodernějšími trendy a moderními technologiemi strojního obrábění. 

 • Elektrikář

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky, které umí aplikovat v praxi. Orientuje se v technické dokumentaci, umí ji zhotovit. Postupně se naučí základní montážní práce v budovách občanské výstavby a montáže hromosvodů. Rozumí průmyslovým instalacím, elektrickým strojům a přístrojům. Poradí si s měřením nejrůznějších elektrických veličin a orientuje se v měřicích přístrojích. Vyzná se v řízení jednoduchých procesů pomocí PLC automatů, umí navrhnout a oživit vhodný program.


Studium při zaměstnání: 

 tříleté maturitní dálkové studium 

 • Podnikání

Požadavky na odborné vzdělání a způsobilosti (kompetence) absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko- hospodářských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků. Tříleté dálkové studium oboru Podnikání zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty, v nichž si studenti doplní a rozšíří znalosti z předchozího studia. Těžiště oboru spočívá v odborných předmětech, po jejichž absolvování student dokáže ovládat soudobou kancelářskou techniku. Absolvent je veden tak, aby zvládl typické administrativní činnosti, účetní softwary. Umí vést obchodní korespondenci, fakturaci, archivaci, účetnictví a agendu firmy, stejně jako písemnosti podle norem, s využitím výpočetní a kancelářské techniky.

V oblasti ekonomiky dokáže charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy, umí provést marketingový průzkum a orientovat se v problematice managementu. Problém pro ně není zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku, vést podnikovou administrativu a efektivně hospodařit s finančními prostředky i provádět účetní uzávěrku a závěrku, orientovat se v soustavě daní, v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích, nemalý důraz je kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

střední vzdělání s výučním listem dálkové studium 

 • Modelář

V průběhu studia se seznamujeme se strojním zařízením potřebným pro výrobu modelových zařízení, se základními dřevěnými konstrukcemi a s výrobou dřevěných polotovarů jako jsou laťovky, překližované desky apod. Absolventi zvládají základy formování a odlévání kovů. Jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat slévárenská modelová zařízení ze dřeva, kovů a plastů včetně polystyrenu. Absolvent zvládá ruční a strojní zpracování součástí ze dřeva, kovů a plastických hmot, umí pracovat s technickou dokumentací a to i pomocí výpočetní techniky, zná způsoby měření a kontroly vyrobených modelů a modelových zařízení. 

 • Strojní mechanik

Absolvent učebního oboru disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích hospodářství. Absolventi umí vyrábět jednotlivé součásti, sestavit je v celky, provádět údržbu, opravit funkční celky strojů a zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod. Absolventi se seznamují s ručním zpracováním kovů, dřeva, se základy strojního obrábění. Dále si rozšiřují dovednosti v ručním zpracování kovů.

 • Obráběč kovů

Absolvent učebního oboru je připraven k práci na obráběcích strojích určených pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů. Studenti získají přehled o ručním zpracování kovů, seznámí se s principy strojního obrábění kovových i nekovových materiálů na konvenčních obráběcích strojích a získají přehled o nejmodernějších trendech a moderních technologiích strojního obrábění. Dále se také seznamují se základy obsluhy a programováním CNC obráběcích strojů.

 • Elektrikář

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky, které umí aplikovat v praxi. Orientuje se v technické dokumentaci, umí ji zhotovit. Postupně se naučí základní montážní práce v budovách občanské výstavby a montáže hromosvodů. Rozumí průmyslovým instalacím, elektrickým strojům a přístrojům. Poradí si s měřením nejrůznějších elektrických veličin a orientuje se v měřicích přístrojích. Vyzná se v řízení jednoduchých procesů pomocí PLC automatů, umí navrhnout a oživit vhodný program.


Projekty školy 

Naše škola pracuje dlouhodobě na aktivitách podpořených v rámci různých grantových programů. Tyto projekty jsou realizovány jak v regionálním tak národním měřítku. Některé projekty jsou vytvářeny v přímé spolupráci s vysokými školami v České republice a ve spolupráci s průmyslovou odbornou praxí.

Jedná se například o:

 • CLIL ve výuce odborných předmětů / Výzva 56 → cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

 • Od myšlenky k výrobku 2 → hlavním cílem projektu je modernizací vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a na snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání.

 • Erasmus + → hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení samostatnosti a zodpovědnosti studentů, rozvíjení jejich odborných, organizačních a jazykových kompetencí, zvýšení jejich mobility, odbourání obav z uplatnění se na trhu práce doma i v zahraničí. 

 • ICT nás baví → hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky.

 • Od myšlenky k výrobku → jedním z problémů, které provází vzdělávání ve strojírenských a elektrotechnických oborech, je zastaralé technické vybavení středních škol a úplná absence některých typů moderních technologií. Na tuto skutečnost upozorňují nejen samy školy, ale zejména firmy, které zaměstnávají jejich absolventy.