Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Žďár nad Sázavou
 

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

partner projektu

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

Adresa:U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 591 01
Telefon:566 502 470
E-mail:
Web:http://www.ssgak.cz

Škola nabízí tříleté učební obory (kuchař, číšník, cukrář ) a dvouleté nástavbové studium (společné stravování).  Od svého vzniku se škola orientuje na gastronomii a trvale se zařadila mezi nejlepší školy svého druhu v České republice. 

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°34'3.294"N, 15°55'59.295"E
 

O škole

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga (dříve SOU Adolpha Kolpinga) se snaží, v souladu s nejmodernějšími trendy evropského školství, dodržovat principy otevřené školy (ve vztahu učitel - žák, škola - rodina, škola - veřejnost). 

SŠG A. Kolpinga je školou církevní, která poskytuje dostatečný prostor k duchovnímu, morálnímu, dovednostnímu a znalostnímu růstu žáků věřícím i nevěřícím. Po absolvování školy má být žák odborníkem s pevnými morálními zásadami. 

Od svého vzniku se škola orientuje na gastronomii a trvale se zařadila mezi nejlepší školy svého druhu v České republice. Náplní práce pedagogů naší školy je všestranná pomoc mladým lidem a to jak při získávání vzdělání, zkušeností a moudrostí, tak i při nelehkém hledání sebe sama, své vlastní identity a pravých životních hodnot.Nabídka oborů 

Kuchař 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost ve stravovacích službách a pohostinství.  Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu.

 

 • Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

- využívá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku kuchařské výroby

- zná chemické složení a vlastnosti potravin používaných k výrobě pokrmů, způsoby jejich správného uchovávání za účelem udržení jejich kvality a biologické hodnoty 

- vypočítá podle základní receptury potřebné množství surovin pro přípravu pokrmů

- posuzuje potraviny z hlediska jejich dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování

- ovládá techniku opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb

- ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů 

- ovládá přípravu běžných technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů

- ovládá přípravu jednoduchých jídel, minutek, salátů a moučníků

- umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů dle hygienických předpisů

- má osvojeny zásady správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování, je schopen připravovat pokrmy příslušníkům různých etnických skupin podle jejich tradic a náboženských zvyklostí 

- používá inventář v souladu s jeho určením, ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech a provádí jejich základní údržbu

- připraví pracoviště na provoz, provádí úkony související s podáváním jídel a nápojů

- sestavuje nabídkové listy, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestaví menu pro různé příležitosti

- organizuje a vykonává činnosti související s přípravou, průběhem a ukončením gastronomické akce

- ovládá technologické postupy, hygienické předpisy a normy při výrobě

- řeší samostatně běžné problémy a závady při technologickém procesu

- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště 

- využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- ovládá základy techniky obsluhy a sní související činnosti, jako je např. přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem

- vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci; spolupracuje při provádění fyzické a účetní inventury

- má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků, je schopen pracovat samostatně a v týmu

- kontroluje kvalitu provedené práce

- komunikuje se zákazníky a hosty ve dvou cizích jazycích

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

  


Číšník

Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost ve stravovacích službách a pohostinství. Možnosti absolventa pro další studium absolvent - může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu. 

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

 • Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

- využívá odbornou terminologii zaměřenou zejména na problematiku gastronomie a obsluhy

- zná chemické složení a vlastnosti potravy používaných k výrobě pokrmů a nápojů, způsoby jejich správného uchování za účelem udržení jejich kvality a biologické hodnoty

- ovládá různé techniky a formy obsluhy podle prostředí charakteru akce a společenské příležitosti

- rozlišuje inventář a vhodně ho používá podle způsobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje včetně jejich ošetřování

- připraví pracoviště na provoz, provádí přípravné práce k podávání jídel a nápojů

- posuzuje potraviny z hlediska jejich dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování

- ovládá technologické postupy přípravy jednoduchých jídel, minutek, salátů, moučníků a nápojů

- ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů

- esteticky upravuje jídla a nápoje k podávání

- ovládá techniku přípravy a dokončování jídel a nápojů dle hygienických předpisů

- ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech a provádí jejich základní údržbu

- sestavuje nabídkové listy, jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestaví menu pro různé příležitosti

- organizuje a vykonává činnosti související s přípravou, průběhem a ukončením gastronomické akce

- poskytuje informace o podávaných jídlech a nápojích

- komunikuje se zákazníky a hosty ve dvou cizích jazycích

- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště 

- využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje 

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů

- ovládá základy techniky přijímání a evidování objednávek jídel nápojů, vyúčtování s hostem

- vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci; spolupracuje při provádění fyzické a účetní inventury

- má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků, je schopen pracovat samostatně a v týmu

- kontroluje kvalitu provedené práce 

  


Cukrář

Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě. Může zastávat pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu. 

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s výučním listem.

 

 • Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

- využívá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku cukrářské výroby

- zná chemické složení a vlastnosti surovin a pomocných látek používaných v cukrářské výrobě, způsoby jejich správného uchovávání za účelem jejich kvality a biologické hodnoty

- vypočítá podle základní receptury potřebné množství surovin a polotovarů pro výrobu

- posuzuje kvalitu vstupních surovin, pomocných látek, přísad pro cukrářskou výrobu, polotovarů i hotových výrobků podle norem a ovládá zásady jejich správného skladování

- zpracuje základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků

- vyrábí kompletní sortiment cukrářských případně cukrovinkářských výrobků včetně jejich dohotovení a zdobení

- navrhuje estetické a fantazijní ztvárnění cukrářských výrobků

- provádí smyslové hodnocení vybraných vzorků

- kontroluje kvalitu provedené práce 

- uplatňuje zásady racionální výživy a výživová doporučení

- obsluhuje stroje a strojní zařízení v cukrářském provoz včetně zařízení pro balení a etiketaci a provádí jejich základní údržbu 

- prokazuje manuální zručnost při ručním způsobu výroby i při ručním balení cukrářských výrobků

- zvládá technologické postupy, hygienické předpisy a normy při výrobě

- řeší samostatně běžné problémy a závady technologického procesu 

- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany 

-dodržuje zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště

- využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci

- připraví zboží pro prodej, nabídne zboží, komunikuje se zákazníkem a obsluhuje zařízení prodejny

- komunikuje se zákazníky v cizím jazyce

 

  


Nástavbové studium

Absolvent se uplatní ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti, např. provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, a to v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele v gastronomii.

Po získání nezbytné praxe v oboru se může uplatnit i ve vedoucích pozicích stravovacích zařízení, například jako provozář, šéfkuchař, vrchní či v jiných vedoucích pozicích. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

 • Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

- řeší samostatně a iniciativně pracovní úkoly

- je schopen vést pracovní kolektiv

- řídí se profesní etikou

- organizuje samostatně pracovní činnosti

- chápe důležité společenské normy a dodržuje je 

- umí jednat s lidmi a společensky vystupovat

- má estetické cítění a uplatňuje estetická hlediska

- ovládá komunikaci ve dvou cizích jazycích v běžných pracovních i společenských situacích, z toho v jednom cizím jazyce rozumí odbornému textu a používá odbornou terminologii

- umí uplatňovat znalosti středoškolské matematiky při řešení pracovních a jiných problémů

- chápe uměleckou a společenskou funkci literatury a vytvořil si pozitivní čtenářské návyky

- umí se vyjadřovat v mateřském jazyce (v ústním i písemném projevu)

- uplatňuje zásady zdravé výživy v gastronomické praxi

- orientuje se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti 

- ovládá funkci a využití technického a technologické vybavení gastronomických provozů 

- provádí kontrolu jakosti surovin pro přípravu jídel a kontrolu jakosti přípravy pokrmů

- provádí činnosti spojené s uchováváním pokrmů dle předpisů a péče o nápoje

- sestavuje jídelní a nápojové lístky 

- dodržuje platné hygienické předpisy

- ovládá techniku poskytování stravovacích, ubytovacích a dalších služeb v hotelových provozech

- zvládá profesní vystupování a jednání v souladu se zásadami podnikatelské etiky

- provádí vyřizování objednávek a reklamací hostů; ovládá vystavování účtů a provádění plateb

- ovládá manažerské zásady komunikace 

- aplikuje základy marketingu v oboru

- zná podstatu a nástroje podnikatelské činnosti a aplikuje je v oboru

- využívá ekonomických informací k řízení úseků hotelového provozu 

- sestavuje nabídkové činnosti pro různé gastronomické akce včetně sestavování kalkulací a stanovení ceny

- ovládá organizaci práci při přípravě, v průběhu a po skončení gastronomické akce

- dodržuje právní normy týkající se podnikání ve společném stravování včetně ochrany spotřebitele 

 • Absolvent byl veden tak, aby:

- přijímal vzdělávání a sebevzdělávání jako svůj celoživotní program; pracoval s počítačem 

- rozuměl a uplatňoval základy finanční gramotnosti

- orientoval se na trhu práce a rozhodoval o svém pracovním uplatnění

- posoudil reálně vhodnou formu podnikání pro svůj obor a zabezpečil svůj podnik po stránce materiální, technické, organizační, ekonomické a personální

- uplatňoval zásady společenského chování a jednání vedoucí k náboženské, etnické a rasové toleranci, respektování lidské důstojnosti, sebeovládání, odpovědnému vztahu k životu, sobě samému, k zodpovědnosti za svoje zdraví, k přírodě i k životnímu prostředí 

- uvědomoval si národní a evropskou identitu a ctil identitu jiných; přijímal odpovědnost za svá rozhodnutí; aktivně se zapojoval do občanského života a jednal solidárně; upřednostňoval demokratické hodnoty před nedemokratickými 

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

  Projekty 

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou se aktivně zapojila do čerpání evropských peněz ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Realizuje několik projektů, které si kladou za cíl mj. odstranění stávajících prostorových a technických bariér a omezení, vytvoření nových vzdělávacích prostor, umožnění vzdělávání žáků, zohledňuje specifika jejich potřeb vytvoření interaktivních vzdělávacích materiálů, zapojení pedagogického sboru do procesu celoživotního vzdělávání. 

Škola realizovala tyto evropské projekty:

 • Učňovská mládež

Cílem projektu je odstranění prostorových a technických bariér omezení, vytvoření prostor pro psychickou a fyzickou relaxaci, umožnění vzdělávání žáků zohledňující specifika jejich potřeb, úspěšné ukončení studia a přijetí na VŠ , uplatnění na trhu práce.

 • Handicapovaná mládež na učilišti 

Cílem projektu je změna systému v odborném vzdělávání žáků mající nějaké omezení, zvýšení připravenosti handicapovaných žáků k dalšímu studiu, uplatnění handicapovaných žáků na trhu práce, zvýšení odbornosti pedagogického sboru pro práci s handicapovanými žáky a zapojení pedagogického sboru do systému celoživotního vzdělávání.

 • Schola pro vita

Projekt má za cíl odstranění prostorových a technických bariér a omezení, vytvoření nových vzdělávacích prostor pro žáky s SVP, umožnění vzdělávání žáků zohledňující specifika jejich potřeb, rozšíření vzdělávacích služeb a vytvoření komplexních podmínek pro integraci žáků s SVP uplatnění na trhu práce

 • Podpora rovného přístupu ke vzdělávání žáků 

Cíle projektu - zlepšení rovných příležitostí žáků a zvýšení kvality jejich vzdělávání; proškolení pedagogických a vedoucích pracovníků školy v oblasti ICT, EVVO a tvorby metodik zaměřených k realizaci projektu; tvorba projektových manuálů, tvorba a inovace elektronických učebnic včetně tvorby testovacích modulů, pilotní ověření a inovace vzdělávacích programů do výuky žáků

 • Partnerství v gastronomii- zvýšení úrovně gastronomických

Cíle projektu - zvýšení úrovně gastronomických oborů a posílení jejich prestiže v ČR zvýšení uplatnitelnosti absolventů gastronomických oborů na trhu práce výměna zkušeností se švýcarským partnerem snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi ČR a Švýcarském tvorba vzdělávacích modulů pro žáky školy a pro vzdělávání dospělých pilotní ověření vzdělávacích modulů

 • Odborná stáž v rámci programu Leonardo da Vinci (Na praxi k sousedům II )