Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě
 

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

partner projektu

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Adresa:Bělisko 295, Nové Město na Moravě 592 31
Telefon:566 615 120
E-mail:
Web:http://www.sos-nmor.cz

Škola má dlouholetou tradici. Nabízí maturitní i učební obory pro chlapce i dívky. Škola má nadregionální charakter a zajišťuje přípravu kvalifikovaných pracovníků ve studijních a učebních oborech dopravních, stavebních, technických, ekonomických a v učebních oborech dřevozpracujících. Škola zajišťuje nástavbové studium pro absolventy učebních oborů.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°34'14.529"N, 16°4'17.041"E
 

Historie 

Střední odborná škola Nové Město na Moravě vznikla, sloučením ISŠ Jimramov, SOU lesnického Petrovice a SOU Nové Město na Moravě. V současné podobě a názvu je škola od roku 2006. Škola má nadregionální charakter a zajišťuje přípravu kvalifikovaných pracovníků ve studijních a učebních oborech dopravních, stavebních, technických, ekonomických a v učebních oborech dřevozpracujících. Škola zajišťuje nástavbové studium pro absolventy učebních oborů. Škola má dostatečné zázemí k výuce uvedených oborů, postupně se budou vymezovat jednotlivé obory podle počtu zájemců o studium. Škola vlastní akreditace na profesní školení řidičů a postupně se zaměřuje i na vzdělávání dospělých.Nabídka oborů

1. Studijní obory 

♦ Ekonomika a podnikáníobor vhodný pro chlapce i pro dívky zaměřený na přípravu odborníků v podnikatelské oblasti a oblasti státní správy.

Během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v obsluze PC a psaní na stroji, ekonomice a účetnictví, znalost dvou cizích jazycích, právní znalosti a aplikované psychologii (jednání se zákazníky). Výuka je bezplatná.  

Podmínkami přijetí je úspěšné ukončení ZŠ a přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, která je povinna pro všechny. Absolvent oboru je po ukončení schopen samostatného zabezpečování odborných správních a ekonomických agend a jejich využití v různých odvětvích obchodu. Během studia získají žáci odborné znalosti a praxi: - v oblasti obchodu, řízení firmy, práva, zbožíznalství, marketingu, propagace. Studium je ukončeno maturitní zkouškou a absolvent má možnost se uplatnit u  podniků zabývajících se obchodem, v oblasti cestovního ruchu, v supermarketech, v zahraničních obchodních společnostech.


♦ Logistika v dopravě -výuka je bezplatná

-  obor vhodný pro chlapce i pro dívky zaměřený na přípravu odborníků v dopravě, spolupráce s podniky Zdar a.s. a České dráhy a.s. Podmínkami přijetí je úspěšné dokončení ZŠ a povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Během studia získají žáci odborné znalosti a praxi dopravy a přepravy- obsluha PC a psaní na stroji, ekonomika a účetnictví, dva cizí jazyky, právní znalosti a aplikovaná psychologie (jednání se zákazníky). 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent oboru je po ukončení studia schopen samostatného zabezpečování odborných správních a ekonomických agend a jejich využití v různých odvětvích dopravy a telekomunikací. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu, u podniků zabývajících se různými druhy přeprav, u Českých drah a.s. 


♦ Podnikání - 2leté denní - dvouleté bezplatné studium zaměřené na přípravu studentů pro zvládnutí ekonomických problémů v podnikání v oboru, ve kterém byli vyučeni, výuka cizího jazyka- výběr z AJ, NJ. Uchazeč musí splnit podmínky přijetí - mít vystudován tříletý obor zakončený výučním listem. 

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit, v průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Ukončení studia je maturitní zkouškou. 

Absolvent studijního oboru je po všeobecné stránce středoškolsky vzdělaný člověk, je připraven pro vykonávání středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen, šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem studijního oboru, přičemž se studenti mohou uplatnit, jak ve specifickém druhu činnosti ve kterém byli vyučení i v technicko administrativních činnostech potřebných při řízení malé a střední firmy. 


♦ Podnikání- 3leté dálkové (dálkové studium)- bezplatné studium zaměřené na přípravu studentů pro zvládnutí ekonomických problémů v podnikání v oboru ve kterém byli vyučeni, je tříleté a probíhá vždy jeden den v týdnu od 13:30, 5 vyučovacích hodin, student koná každé pololetí zkoušku ze všech předmětů a na závěr maturitní zkoušku. 

Podmínky přijetí uchazeč musí mít vystudován tříletý obor zakončený výučním listem, musí podat přihlášku a  přijímací zkoušku nekoná. 

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit, v průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku.

Absolvent studijního oboru je po všeobecné stránce středoškolsky vzdělaný člověk, je připraven pro vykonávání středních technicko hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen; šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem studijního oboru, přičemž se studenti mohou uplatnit, jak ve specifickém druhu činnosti ve kterém byli vyučení i v technicko administrativních činnostech potřebných při řízení malé a střední firmy.


♦ Železniční provoz - obor vhodný pro chlapce i pro dívky  zaměřený na práci v podniku ČD a.s. Při uzavření smlouvy s ČD možnost stipendia, ubytování a cestování zdarma. Během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v oblasti železniční dopravy a přepravy. Studenti jsou připravování na nástup do středních řídích funkcí u podniku České dráhy a.s. Podmínkami přijetí je úspěšné ukončení ZŠ, přijímací zkouška je povinna pro všechny. 

Charakteristika a průběh výukyvýuka je bezplatná, obsluha PC a psaní na stroji, ekonomika, právo, železniční předpisy, dva cizí jazyky.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou (státní + profilová odborná). Absolvent má možnost se uplatnit u ČD – výpravčí, osobní pokladník, zahraniční pokladna, tranzitér, skladní vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní přepravy, signalista, vedoucí obsluhy vlaku po přeškolení strojvůdce; u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu, u podniků zabývajících se různými druhy přeprav 


2. Učební obory 

♦ Instalatér- tříletý denní obor vhodnější pro chlapce. Výuka je bezplatná. 

 Žáci učebního oboru Instalatér mohou získat od 1. ročníku při splnění určitých podmínek krajské stipendium a navíc mohou žáci získat prospěchové stipendium. Podmínky přijetí úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Další možností studia je 2letá nástavba s maturitou. 

Absolvent učebního oboru získá znalosti a praxi v oblastech instalace vody a kanalizace, plynárenství či vytápění. Vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky. Má základní vědomosti o technologii výroby a je připraven pro individuální a sériovou výrobu. Možnosti uplatnění vlastní instalatérská firma, u instalatérských firem, popř. samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu.


♦ Lesní mechanizátor- tříletý denní obor vhodnější pro chlapce. Výuka je bezplatná.

Podmínky přijetí úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost. Používané ochranné pracovní prostředky jsou žákům poskytovány zdarma s tím, že si je žák po ukončení studia může zdarma ponechat. Jedná se o speciální oblečení a obuv pro práci v lese, doplněnou ušankou, pláštěnkou do deště, gumáky, vatovaný kabát 3/4 a rukavice. Pracovní prostředí je při převážné většině odborného výcviku v lesních porostech - menší část v prvním a druhém ročníku, je prováděna v dílnách a v lesních školkách. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, možnost nástavbového studia a získání maturity v podnikání v technických povoláních a získání osvědčení pro práci s harvestorem.

Absolvent by měl teoreticky i prakticky ovládat veškeré pracovní postupy při těžbě dříví jednomužnou motorovou pilou. Umět soustřeďovat dříví univerzálním traktorem a železným koněm, obsluhovat hydraulickou ruku a vyvážecí vleky. Ovládat veškeré mechanizované práce v pěstování lesa a při pracích na skladech dříví.  Veškeré používané mechanizační prostředky by měl umět nejen ovládat, ale i provádět údržby a odstraňovat poruchy. Vše je prověřeno při závěrečné zkoušce. Úspěšným složením řidičských zkoušek v II. III. ročníku zdarma získá absolvent řidičské oprávnění pro řízení traktoru a osobního automobilu a úspěšným složením zkoušek z myslivosti v II. ročníku, má po dovršení 16 let možnost získat lovecký lístek. Zdarma získá jeřábnický průkaz pro obsluhu hydraulické ruky a svářečský průkaz - bodování elektrickým obloukem. 


♦ Opravář lesnických stojů- tříletý denní obor vhodný jak pro chlapce tak i dívky. Výuka je bezplatná. Podmínky přijet úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost. 

Absolvent učebního oboru:

- umí zvolit správný pracovní postup při ručním a strojním obrábění kovů
- umí určit závady a zvolit správný postup při údržbě, seřizování a opravách motorových pil, osobních automobilů, univerzálního traktoru, speciálních a vyvážecích traktorů s příslušenstvím, mechanizačních prostředků na skladech dříví, strojů pro zemní práce a ostatních lesních mechanizačních prostředků, včetně funkčního přezkoušení
- umí připravit používané ruční a mechanizované nářadí, stroje a zařízení potřebné při údržbě, seřizování a opravách
-  zdarma získá řidičské oprávnění skupiny T, B, C
-  zdarma získá svářečské průkazy, svařování elektrickým obloukem a CO2
- může získat zkoušky z myslivosti, oprávnění k práci s hydraulickou rukou, řidičský průkaz pro ostatní skupiny, oprávnění pro práci s motorovou pilou a křovinořezem

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Další možností studia je 2letá nástavba s maturitou. Možnosti uplatnění-  vlastní opravárenská firma, u opravářských firem, v autoservisu, řidič nákladních automobilů, svářeč, zámečník, soustružník a další. 


♦ Tesař- tříletý denní obor vhodný pro chlapce. Výuka je bezplatná.

Podmínky přijetí  úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost. Žáci učebního oboru TESAŘ mohou získat od 1. ročníku při splnění určitých podmínek krajské stipendium a prospěchové stipendium. Odbornou praxi, která je placená, žáci vykonávají ve stavebních firmách.

Absolvent učebního oboru používá odbornou terminologii, zhotovuje jednoduché tesařské výkresy a náčrty. Hotové dílo zaměří a zakreslí do výkresu - provádí jednoduché výpočty, rozměřuje a zakládá tesařské konstrukce.
Ovládá potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a umí je udržovat. Volí vhodný materiál a výrobky při provádění tesařských konstrukcí. Ručně opracovává a strojně obrábí dřevo - ručně opracovává kovové prvky tesařských konstrukcí, váže a montuje jednoduché tesařské konstrukce. Provádí rekonstrukce narušených tesařských konstrukcí, rozeznává vady dřeva, používá ochranné prostředky proti škůdcům dřeva, povětrnostním vlivům. Provádí jednoduché pokrývačské práce a
 klempířské práce.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu další možností studia je 2letá nástavba s maturitou.


♦ Ošetřovatelka - tříleté denní studium s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže. 

Žáci získají během studia odborné znalosti a praxi v oblasti ošetřovatelské péče, v oblasti rehabilitační a diagnostické péče. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Další možností je nástavbové studium přímo ve škole, ukončené maturitní zkouškou. 

Odborná praxe bude probíhat v zdravotnických zařízeních, LDN, hospici, domech s pečovatelskou službou apod. Absolvent je schopen poskytovat přímou péči a pomoc nemocným, postiženým, sociálně slabým osobám. 
Umí komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Možnost uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, pro osoby se zdravotním postižením,  v zařízeních pro seniory a v hospicích


♦ Truhlář- tříletý denní obor vhodný pro chlapce, výuka je bezplatná

Podmínky přijetí úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost. 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Další možností je studium 2leté nástavby s maturitou. 

Absolvent učebního oboru  má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech. Vhodně uskladňuje materiály, polotovary, výrobky a má základní vědomosti o technologii výroby . Je připraven pro individuální a sériovou výrobu. Umí zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot ve stavebně truhlářské výrobě a vyrábět stavebně truhlářské výrobky. Zvládá osazovat stavebně truhlářské výrobky a provádět jejich povrchovou úpravu,  je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek i drobné doplňky.


Zedník - tříletý denní obor vhodný pro chlapce, výuka je bezplatná

Žáci učebního oboru zedník mohou získat od 1. ročníku při splnění určitých podmínek krajské stipendium a prospěchové stipendium. Podmínky přijetí úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost. 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, možnost 2letého nástavbového studia a získání maturity v podnikání v technických povoláních. 

Absolvent učebního oboru má základní vědomosti o stavebních materiálech a vhodně uskladňuje materiály, polotovary, výrobky. Má základní vědomosti o technologii výroby a je připraven pro individuální a sériovou výrobu. Získá znalosti a praxi v oblastech staveb a přestaveb budov, strojů a zařízení, klasických i nových stavebních materiálů, z technologie i odborného kreslení. 

Absolvent se může uplatnit u stavebních firem a nebo po absolvování lze založit vlastní stavební firmu.


Železničář - tříletý denní obor vhodný pro chlapce i dívky

Podmínky přijetí úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní a smyslová způsobilost pro práci u ČD potvrzená dorostovým lékařem. Během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v oblasti - železničního provozu, železniční dopravy a přepravy. Teoretická výuka probíhá 2 týdny v měsíci na SOŠ Nové Město na Moravě. Praktická výuka probíhá 2 týdny v měsíci ve střediskových železničních stanicích případně ve stanicích nejbližších místu bydliště žáka.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možností dalšího studia 2letá nástavba s maturitou. Možnost uplatnění u ČD – tranzitér, skladník vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní i nákladní přepravy, signalista, posunovač, skladník zavazadel,informátor.


Projekty školy

Informace budou doplněny