VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Perštejnem
 

VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

partner projektu

VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Adresa:Dr. Veselého 343, Bystřice nad Perštejnem 593 17
Telefon:566 686 401
E-mail:
Web:http://www.szesby.cz
Mikroregion:Mikroregion Bystřicko

Škola poskytující střední odborné vzdělání s maturitou a vyučním listem. A další stupeň vzdělání - studium na Vyšší odborné škole, možnost rekvalifikace, vzdělávacích kurzu a školení.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°31'26.366"N, 16°15'20.868"E
 

Historie

 • Moravský zemský sněm povolil 22. července 1902 zřízení Zimní hospodářské školy v Bystřici nad Pernštejnem. Škola byla slavnostně otevřena 10. listopadu 1902. Samostatná budova hospodářské školy byla otevřena 28. října 1906 jako první v našem regionu.

 • V roce 1953 byla otevřena 4-letá Zemědělská technická škola s maturitou v roce 1954 by při této škole zřízen školní statek.

 • V  roce 1961 byla dokončena nová budova Střední zemědělské školy (podle projektu Ing. Beneše). Byla na svou dobu jednou z nejmodernějších v Evropě. Slavnostní otevření se konalo 24. září 1961. Historie středního odborného učiliště zemědělského se datuje od roku 1960, kdy bylo založeno pro výchovu zemědělské dělnické mládeže. 

 • První absolventi 4-letého studia maturovali v roce 1957 a od té doby touto školou prošlo více než 3 500 absolventů.

 • Před 18 let navázala škola kontakt se Zemědělskou školou v Ursprungu v Rakousku, které umožňují studentům vykonávat práci u rakouských farmářů.

 • Před 10 roky byla navázána také spolupráce s holandskou Zemědělskou školou v Gorinchenu. Bylo navázáno na dříve založenou spolupráci SOUZ v Šahách na Slovensku a Szécsény v Maďarsku a nově začala spolupráce s Norskými školami.


Nabídka oborů

 • studijní a učební obory na střední odborné škole

 4 leté studijní obory s maturitou

 • Management služeb a cestovního ruchu 

- čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti cestovního ruchu, ekonomiky a managementu. 

- absolvent má předpoklady profesního uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu. Z odborného profilu vyplývá široká možnost uplatnění v pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek, apod. včetně trhu práce cestovního ruchu zemí EU, tak i k úspěšnému studiu na vyšších odborných, vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání.


 • Aplikovaná informatika ve službách

čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti cestovního ruchu, ekonomiky a managementu. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení a zodpovědnost žáků

ovládá vedení požadované evidence v obchodní činnosti, zpracovává plány a metody rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb. Vede účetnictví a daňovou evidenci s použitím prostředků informačních technologií, je schopen zpracovávat informace pro potřeby vnitropodnikového řízení a rozhodování, vyhotovuje písemnosti v souladu s ČSN. 

- s využitím aplikované informatiky připravuje a kompletuje podklady pro uzavírání obchodních smluv, zvládá logistiku, zpracovává a vede dokumentaci a podklady pro účetní evidenci, provádí průzkum trhu, získané výsledky vyhodnocuje a využívá k činnosti organizace, navrhuje, realizuje a vyhodnocuje prodejní a propagační akce. Je schopen spolupracovat s orgány státní správy a s ostatními institucemi v ekonomické a podnikatelské oblasti.


 • Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba

čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti ekologie životního prostředí a v oblasti zemědělské výroby.

- absolvent oboru dle ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba se uplatní ve výrobních provozech, v ekonomických útvarech podniků, ve službách a organizacích pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny.

- dále potom při využití obnovitelných zdrojů energie, v zemědělské prvovýrobě, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství. Současně jsou absolventi připraveni pro činnosti v oblasti zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích.3 leté učební obory s výučním listem

 • Automechanik

Mechanik opravář motorových vozidel) pro tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti výroby, opravárenství a servisních služeb silničních motorových a přípojných vozidel, pro příbuzné strojírenské provozy, dopravu apod.

- Absolvent oboru dle ŠVP Automechanik se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.


 • Mechanik opravář - svářeč

Opravář zemědělských strojů pro tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti opravárenství a servisních služeb.

Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální a manuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení, zodpovědnost žáků a zručnost při plnění manuálních úkolů v praxi.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.


 • Zámečník strojní výroby

tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální a manuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení, zodpovědnost žáků a zručnost při plnění manuálních úkolů v praxi.

- absolvent oboru dle ŠVP Zámečník strojní výroby se uplatní v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.


 • Hutník - slévač

záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa

- absolventi tohoto oboru se uplatní v povoláních hutník (v pozici hutník vysokopecař, hutník ocelář, hutník neželezných kovů), tavič, popř. práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů, tažeč. Absolvent je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s obsluhou, řízení a kontrolou průběhu a výsledků výroby, ošetřování a běžnou údržbou hutních agregátů. Dále jsou absolventi připraveni tavit kovy, vyrábět a ošetřovat slévárenské formy a jádra, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky na pozicích slévač. 


 • Farmářka - farmář

-absolvent oboru Farmářka, farmář se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních pěstitel a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolvent se může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech, při realizaci odpadového hospodářství podniku a při vedení domácnosti. Absolvent je tedy připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství.


 • Kuchařské práce

-obor je určen jak pro dívky, tak i pro chlapce. Žáci jsou během studia připravováni na povolání kuchař. Postupně se naučí správně ošetřovat, skladovat a připravovat různé druhy potravin, ovládat kuchyňské stroje a zařízení a dále připravovat základní produkty jak z teplé tak i ze studené kuchyně. Osvojují si rovněž zásady správného stolování a zvládnou základní hospodářské a ekonomické výpočty pro potřeby své profese. Odborný výcvik probíhá ve vlastních zařízeních učiliště. V průběhu tříleté docházky je také možno absolvovat za režijní ceny řidičské oprávnění na téměř všechny druhy motorových vozidel ( A1, A, B, C, T). Absolventi nacházejí uplatnění v kuchařských zařízeních, restauracích, hotelích, atd.


 • Zámečnické práce ve stavebnictví

- jedná se o perspektivní obor se širokým uplatněním. Chlapci si během učení seznámí se základními pracovními činnostmi při výrobě a zabudování zámečnických výrobků a konstrukcí. Jedná se o celou řadu prací od ručního opracování kovového materiálu, přes strojní operace (broušení, stříhání, řezání, soustružení, frézování), až po základy svařování či zednické práce. Žáci se podílejí na realizaci zámečnických zakázek a podle aktivity je jim vyplácena finanční odměna.

- Ve 3. ročníku absolvují kurz svařování ve vlastní svářečské škole s možností získat svářečské oprávnění. Veškeré náklady na tento kurz hradí škola. V průběhu tříleté docházky je také možno absolvovat za režijní ceny řidičské oprávnění na téměř všechny druhy motorových vozidel ( A1, A, B, C, T). Absolventi nacházejí snadno uplatnění nejen ve stavební výrobě, ale i v příbuzných oborech jako obrábění kovů, slévárenství nebo v údržbě.  •  studijní obory na vyšší odborné škole 

→ 3letý studijní obor

 • Agroturistika

- spádová oblast školy představuje prakticky celou Českou republiku. Předpokládaný rozvoj agroturistiky a ekoturistiky vytváří velmi široký trh práce pro naše absolventy. Absolvent je připravován pro podnikatelskou činnost v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky. Požadovaný rozsah vědomostí a dovedností je značný vzhledem k velké rozmanitosti alternativ podnikání.

- Absolvent musí být schopen samostatného rozhodování, ekonomického myšlení, společenského vystupování, respektování práva, zásad morálky, mravnosti a etiky podnikání. Musí ovládat zásady zemědělské výroby s nejrůznějšími specializacemi jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě. S tím souvisí požadavek na získání vědomostí a dovedností o možnostech zpracování rostlinných a živočišných výrobků, které může být nejen atraktivní, ale může se podílet i na vlastním stravování hostů.

- Absolvent musí být seznámen i s dalšími podnikatelskými aktivitami, které nemusí přímo souviset se zemědělskou výrobou, ale jsou vhodné z hlediska místa podnikání i ekonomického efektu. Absolvent musí mít proto potřebné znalosti tržní ekonomiky, účetnictví, znát daňovou problematiku,  právní podklady podnikání, občanskoprávní vztahy. Studiem musí získat dovednosti ručního i počítačového zpracování účetnictví a ovládnout techniku administrativy.

- Podnikání v agroturistice je dále podmíněno znalostmi zeměpisu, psychologie zákazník, principu turistického ruchu, rekreačních činností, pohostinství a bezpodmínečně alespoň jednoho světového jazyka. Absolvent musí být také připraven v oblasti ekologie, tvorby a ochrany krajiny, v urbanistice a stavebních úpravách ve venkovských zástavbách i volné krajině.  Nabídka školy 

a.) Rekvalifikace 

Nabízíme existujícím a začínajícím zemědělcům možnost mimořádného kurzu

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Kurz je určen aktivním zemědělcům, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky.  Cílem kurzu je si osvojit nové progresivní znalosti nutné pro úspěšné provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně základní obsluhy PC. Rekvalifikace je organizována formou kurzů (část prezenční studium a část samostudium s konzultacemi) v rozsahu 300 hodin. Prezenční výuka 198 hodin, samostatná praxe v podnicích (na vlastní farmě), zpracování závěrečné práce. Závěrečná zkouška se sestává z teoretické zkoušky, praktické zkoušky a ústní obhajoby zadaného absolventského projektu. Výstupním certifikátem je osvědčení.

Rámcová osnova kurzu:

→ Odborné tematické celky
→ Pěstování zemědělských plodin 32 hodin
→ Chov hospodářských zvířat 40 hodin
→ Zemědělská technika a technické linky 18 hodin
→ Ekonomika podnikání 36 hodin
→ Základy práce s informační a komunikační technikou 30 hodin
→ Základy zemědělského práva a zemědělské politiky 9 hodin
→ Zásady bezpečnosti a hygieny práce 3 hodiny
→ Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny 12 hodin
→ Zpracování projektu 8 hodin
→ Praxe 10 hodin

b.) Svářečská škola- zákonná školení zaměstnanců

Základní kurzy dle ČSN 050705:

 • ZK 111- obloukové svařování obalenou elektrodou nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
 • ZK 135 - obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
 • ZK 135/111- rozšíření
 • ZK 311- ruční plamenové svařování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
 • Obnova EN 287-1 dle rozsahu zkoušky 
 • EN 287-1 po základním kurzu

Zaškolení dle ČSN 050705:

 • ZP 111-1 WO1- zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
 • ZP 135-1 WO1- zaškolení pro ruční stehování tavící se elektrodou v aktivním plynu
 • ZP 311-2 WO1- zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem

c.) Vzdělávání kurzy a školení

 • periodická školení - autoškola → provádíme pravidelné školení v rámci Akreditace k provozování výuky a výcviku skupin (C1, C1+E, C, C+E, D, D+E )

 • vzdělávací kurzy - odborné zemědělské kurzy (pěstování energetických rostlin),  jazykové kurzy (angličtina/němčina pro začátečníky/pokročilé), výpočetní technika (základy obsluhy PC), zákonná školení zaměstnanců (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), autoškola (zdokonalovací kurzy a kondiční jízdy), ekologie a ochrana životního prostředí (obnovitelné zdroje energie) 

d.) ostatní

 • doprava (doprava pro veřejnost, shrnování sněhu traktorem) 

 • pneuservis

 • ubytování (domov mládeže)

 • výcvik autoškoly (možnost získání řidičského oprávnění


Projekty školy

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 • Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Bystřice nad Pernštejnempodstatou projektu je podpořit začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mezi ostatní žáky na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

 • Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů - projekt je zaměřen na zvýšení znalostí a dovedností učitelů škol při práci s informačními technologiemi.

 • EU peníze školámcílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice.

 • Přírodní a technické obory- výzva pro budoucnost