Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

partner projektu

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Adresa:U Světlé 855/36, Velké Meziříčí 594 23
Telefon:566 522 837
E-mail:
Web:http://www.svetlavm.cz
Mikroregion:Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Škola s dlouholetou tradicí nabízí vzdělání v učebních a maturitních oborech.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°21'30.232"N, 16°0'6.093"E
 

Historie

Světlá byla založena v roce 1901 jako odborná škola pro ženská povolání. Název školy byl vyjádřením úcty ke spisovatelce Karolíně Světlé, která bojovala v minulém století za emancipaci žen. V roce 1923 byla postavena první budova Světlé. V roce 1928 se uskutečnila rozsáhlá přestavba se 14 třídami, třemi kuchyněmi a dvoranou. V roce 1928 byly na Světlé zahájeny vyučovací hodiny v oborech pro vzdělávání učitelek domácích nauk. Ve školním roce 1938/1939 bylo na Světlé zapsáno 548 žákyň z celé republiky a 16 z ciziny.

Po 2. světové válce se mění orientace školy. Vyučování se zaměřuje na veřejné stravování. Na konci 40. let se mění název na Vyšší školu výživy a brzy na to vzniká Škola společného stravování. Dochází ještě k jedné změně. Na škole původně výhradně dívčí se ve školním roce 1950/1951 objevují první chlapci.

Pohled na historii školy naznačuje, že jsme školou s dlouholetou tradicí. Během několika desítek let vychovala Světlá velký počet vzdělaných a po odborné stránce dokonale připravených absolventů, z nichž mnozí se úspěšně uplatnili a uplatňují ve své profesi.

Od roku 1996 přechází škola na čtyřletý studijní obor hotelnictví a turismus. Vedle teoretických a praktických odborných předmětů, předmětů všeobecně vzdělávacích je značná pozornost věnována výuce 2-3 cizích jazyků. Studium je zakončeno zkouškou s možností pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole. Škola zajišťuje v dostatečné míře studentům tříměsíční zahraniční praxi ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku a na Slovensku, měsíční zahraniční stáže v Německu, Rakousku.

Na základě rozhodnutí Kraje Vysočina dochází k 1.7.2014 ke sloučení škol:

 •  Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 •  Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

Ke stejnému datu dochází ke změně názvu přejímající školy, kterou je Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, na:
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

   


 • Hotelnictví a turismus
Maturitní obor Hotelnictví a turismus  je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast  hotelnictví, gastronomie a různých služeb cestovního ruchu. 

Absolvent oboru hotelnictví a turismus→ 

 • je připraven na střední řídící pozice v hotelovém a gastro provozu
 • je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví
 • je připraven na práci v oblasti cestovního ruch
 • má praktické zkušenosti s výrobou a servisem pokrmů a nápojů
 • je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • má právní povědomí o podnikatelské činnosti
 • ovládá základy účetní evidence, managementu a marketingu
 • má zkušenosti se společenským chováním a veřejnou komunikací
 • umí pracovat s počítačem a s běžnými uživatelskými programy v oboru
 • může navázat studiem na vysoké škole, zvláště v oborech hotelnictví, cestovní rch a ekonomie

Náplň výuky oboru hotelnictví a turismus →

 • všeobecně vzdělávací předměty a základy přírodních věd
 • odborné gastronomické předměty (technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb, nauka o výživě)
 • ekonomicky zaměřené předměty (ekonomika, účetnictví, marketing, management, právo, zeměpis cestovního ruchu)
 • dva cizí jazyky (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny či ruštiny), popř. kurz italštiny
 • práce s počítačem a obchodní korespondence
 • odborné kurzy 
 • praxe a účast na mimoškolních gastronomických akcích 

 


 • Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie 

 • ovládá 2 světové jazyky
 • má možnost složit Státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici
 • má praktické zkušenosti z práce ve fiktivní firmě (založení firmy, obchodní činnost, účetnictví, mzdová evidence, placení daní a pojistného)
 • velmi dobře ovládá vedení účetnictví ručně
 • vede také účetnictví na počítači, používá účetní program MONEY
 • umí vést daňovou evidenci podnikatelům
 • může pracovat v administrativě soukromého i státního sektoru
 • může pokračovat ve studiu na vysokých školách
 • může studovat také na vyšších odborných školách

Školní praxe ve fiktivní firmě →

V tomto předmětu vykonáváte stejné činnosti jako v reálné firmě - pracujete v řídící funkci nebo jako zaměstnanec v jednotlivých odděleních: obchodním, marketingovém, ekonomickém nebo právním. Obchodujete, připravujete propagaci, vedete účetnictví, mzdovou evidenci, vyplňujete daňová přiznání, učíte se organizovat, řídit, komunikovat atd. Účastníte se také veletrhů fiktivních firem.


 • Podnikání

Nástavbové studium s maturitou 

Studium Podnikání vám nabízíme ve dvou formáchdálkové studium  ( délka studia tři roky), denní studium ( délka studia dva roky )

- Studium prohloubí znalosti, které jste získali ve tříletém učebním oboru. Je zaměřeno především na oblast administrativně - ekonomickou s cílem připravit vás na veškeré podnikatelské aktivity. 

Co ovládá absolvent oboru podnikání→

• praktické využívání poznatků z účetnictví, vyhotovení účetních dokladů, jejich oběh a likvidaci, zhotovení účetní uzávěrky

• vytvoření písemností z oblasti obchodní a propagační

• dodržování předpisů v oblasti hygieny, bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic

• orientace v otázkách řešení reklamací zákazníků

• projednávání a přijímání objednávek od zákazníků

• ovládání postupu při založení podniku

• rozlišování jednotlivých forem podnikání, orientace v jednotlivých podnikových činnostech, ovládání zdrojů financování a funkci peněz

• orientace v tržní ekonomice, na trhu práce, v podnikatelské činnosti

• tvorba a fungování marketingového mixu – propagace firmy, reklama, průzkum trhu

• tvorba písemností v oblasti obchodní, společenské a občanské

• manipulace s písemnostmi, organizace administrativní činnosti

• práce s informacemi a informačními zdroji, využívání prostředků informačních a komunikačních technologií.

• práce s PC, využívání internetu a dalších zdrojů informací

• komunikace v cizím jazyce

 


 Učební obory
 • Mechanik opravář motorových vozidel

Profil a uplatnění absolventa oboru mechanik opravář motorových vozidel 

Absolvováním oboru Automechanik se  z Vás stanou kvalifikovaní pracovníci schopní samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Díky získaným dovednostem se uplatníte ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod. 

Můžete se věnovat montážím a demontážím, opravám, údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí ( příp. s drobnou úpravou), funkčním kontrolám po provedených opravách a seřízeních, obsluze diagnostikovaných zařízení pro zjišťování závad a kontrole technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontrole technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. 

Co ovládá absolvent oboru mechanik opravář motorových vozidel

• stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy

• posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě

• opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidla

• nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel

• nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (seřizování chodu motoru, geometrie náprav atd.)

• zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace

• montáž dílů automobilového příslušenství

• kontrola vlastní vykonané práce

• testování vozidel a zkušebních vzorků

 


 • Elektrikář

Tříletý učební obor Elektrikář je určen pro chlapce i dívky. Po ukončení závěrečnou zkouškou získáte střední vzdělání s výučním listem a budete odborně připraveni na dělnická povolání elektrotechnického charakteru. Uplatníte se např. jako provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, mechanik elektronických zařízení, vahař, montér výtahů apod.

Co ovládá absolvent oboru elektrikář

orientace v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie

zapojování, uvádění do provozu, diagnostikování a opravování elektrických obvodů s pomocí technické dokumentace a vždy v souladu s platnými normami a předpisy

instalace elektrických sítí venkovního i kabelového vedení

pochopení funkčních principů používaných elektrických strojů a přístrojů a nejčastějších druhů elektronických zařízení

diagnostika a odstraňování příčin poruch

provádění základních druhů elektrotechnických měření, volba optimální metody měření a vyhodnocování naměřených hodnot v souladu s požadavky na měření

 


 • Výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý učební obor Výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje mohou studovat chlapci i dívky po doložení lékařského potvrzení.

Průběh studia oboru výtahář 

Tento obor vás připraví na výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních. Během studia se v pravidelných týdenních cyklech střídá teoretické a praktické vyučování, přičemž ve druhém a třetím ročníku se zaměříte na výtahy a zdvihací zařízení. Obor zakončíte závěrečnou zkouškou. 

Profil a uplatnění absolventa oboru výtahář

Po absolvování oboru Výtahář se uplatníte v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodnětechnické. Po zapracování, v rámci příslušných platných předpisů, můžete získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je např.: výtahář, elektrikář, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér. Po ukončení studia také můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

 


 • Opravář zemědělských strojů

Obor Opravář zemědělských strojů vás připraví na kvalifikovanou práci při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Osvojíte si manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení v rostlinné i živočišné výrobě. Získáte také řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu a oprávnění pro svařování plamenem i elektrickým obloukem. Navíc můžete absolvovat různé kvalifikační kurzy a osvojit si tak základní znalosti z obsluhy zemědělských strojů.

Profil a uplatnění absolventa oboru opravář zemědělských strojů

Jako kvalifikovaní opraváři zemědělských strojů budete schopni samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na traktorech, samojízdných strojích a mechanizačních prostředcích používaných v zemědělství. 

Díky získaným dovednostem se uplatníte ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se můžete věnovat montážím a demontážím, opravám, údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad, kontrole technického stavu vozidel a strojů, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C a kvalifikace ve svařování ZK 111 1.1; ZK 311 1.1.

Co ovládá absolvent oboru opravář zemědělských strojů 

stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy

posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě

opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidel a strojů

nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel a strojů

nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin

zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace

kontrola vlastní vykonané práce

  


 • Stravovací a ubytovací služby

Učební obor Stravovací a ubytovací služby mohou studovat chlapci i dívky. Po jeho zakončení závěrečnou zkouškou získáte střední vzdělání s výučním listem. Uplatníte se potom jako kuchař ve stravovacích službách při výrobě pokrmů, anebo např. v provozovnách rychlého občerstvení. Budete umět připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.

Volitelný okruh ubytovací služby 

Pokud škola zařadí i volitelný okruh ubytovací služby, najdete po absolvování uplatnění také v ubytovacích službách, např. při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacích zařízeních, při vykovávání drobné údržby a při službách spojených s ubytováním hostů. Jedná se tedy zejména o práci pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod


 • Kuchař - číšník

Učební obor Kuchař–číšník je určen pro chlapce i dívky. Je zakončen závěrečnou zkouškou - získáte tak střední vzdělání s výučním listem a vysvědčení o závěrečné zkoušce pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy. Uplatníte se potom ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

Co ovládá absolvent oboru kuchař- číšník:

praktické využívání poznatků o různých druzích surovin, používaných strojích a zařízeních, technologických postupech při zhotovování pokrmů

příprava a uspořádávání svého pracoviště ve výrobním středisku

posuzování vlastností jednotlivých druhů potravin a nápojů a volba vhodných technologických postupů při zhotovování pokrmů

orientace v technologických postupech přípravy pokrmů

orientace v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a používání vhodných technologických postupů

určování spotřeby základních surovin a konveniencí, normování pokrmů a nápojů a kalkulace jejich ceny

kontrola kvality provedené práce

příprava pracoviště na provoz

sestavování jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy

ovládání základů jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek

sestavování menu pro slavnostní příležitosti

úprava tabulí pro různé příležitosti

ovládání různých způsobů vyúčtování s hostem​​


 • Kuchař - číšník, zkrácené 1leté studium

Průběh studia 1letého oboru Kuchař-číšník:

Jednoletý učební obor Kuchař-číšník zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které organizujeme pod vedením učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. Osvojíte si během něj tyto dovednosti a návyky:

• techniku posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování

• přípravu teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur

• techniku obsluhy a přípravných prací k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel

• sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování

• společenské chování a umění jednat s lidmi

Po celou dobu vás maximálně povedeme k samostatné práci. Budete se podílet na přípravě jídel a obsluze restauračního stylu stravování, přičemž část výuky (2-3 týdny za pololetí) strávíte na smluvních pracovištích, která zajišťují odborný rozvoj a splňují osnovy odborného výcviku.


Projekty školy

1. EDISON - Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

2. Erasmus + je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

3. Comenius program je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

4EU peníze SŠ  - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, odborné kompetence, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání, mentoring.

5. Cooking Together (Vaříme společně) - česko - francouzský projekt zaměřený na oblast vzdělávání v gastronomii umožňuje všem zúčastněným partnerům výměnu zkušeností napříč různými tématy z oblasti gastronomie: spolupráce škol s firmami, využívání místních produktů, biopotravin, gastrokultura atd.

6. Výzva č. 56 - vzděláváme se v EU - Nákup knih a jejich využití v Čtenářských dílnách při hodinách Čj a literatury. Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích na školách formou krátkodobého intenzivního kurzu učitelů v zahraničí. Profesní rozvoj v podobě stínování na partnerských školách v zahraničí v oblasti metod, postupů, užití digitálních technologií ve výuce přírodovědných a technických předmětů.

7. Recyklohraní - Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
 
8. UNIV2KRAJE - Cílem projektu UNIV 2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělávání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání.
 
9. Enersol- Cílem projektu je zvýšení teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů a to nejen ve školství, ale také v oblasti průmyslu a obchodu. Každý rok se jeden až dva žáci zúčastňují soutěže se svými projekty.
 
10. IQ AUTO- Cílem projektu je změnit systém přípravy žáků a studentů na SŠ a VOŠ v souladu s požadavky regionálních zaměstnavatelů a současně i jednotlivých sektorů průmyslu a vytvořit tak politiku spolupráce partnerů při tvorbě nových školních program vycházejících z regionálních specifik, ale i v souladu s politikou státu na podporu hospodářského programu ČR.
 
11. IQ INSDUSTRY- Projekt navazující na projekt IQ AUTO s cílem podpořit odborné školství ČR. Projekt je založen na úspěšné absolvování programu DVPP min. 300 učitelů z 215-ti škol všech krajů ČR (učitelé odbor. předmětů a praktického vyučování SOŠ a VOŠ v technických oborech a učitelé EVVO). Budou vytvořeny, akreditovány a realizovány programy DVPP pro technické obory a program DVPP v oblasti uplatňování obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví.
 
12. UNIV3- Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.: například podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací