Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

PROJEKT: „Okna technickým oborům dokořán“

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce v průmyslu Kraje Vysočina.

 


Krajská hospodářská komora kraje Vysočina společně s partnerem projektu, jímž je Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, v době od 1. 2. 2012 do 30. 1. 2015 realizují projekt zaměřený na účinnou podporu technického vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina s názvem

„Okna technickým oborům dokořán“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.36/01.0018.

Tento projekt, jehož rozpočet činí 4 951 840,48Kč, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce v průmyslu Kraje Vysočina.

Specifické cíle jsou ve vazbě na hlavní cíl projektu následující:

 • Zvýšení motivace škol a firem k intenzivnější spolupráci a tím dosažení většího propojení mezi vzděláváním a praxí včetně zvýšení intenzity popularizace technických oborů a řemesel. Posílení stávající výuky na základních školách o nové prvky, které ji doplní a rozšíří.
 • Podpoření spolupráci mezi středními školami technického a řemeslného zaměření a základními školami.
 • Rozvíjení manuálních dovedností žáků základních škol prostřednictvím využití "dílen zručnosti" a zlepšení návaznosti na středoškolské technické a řemeslné vzdělávání.
 • Vytvoření podmínek pro fungování systému podpory technických oborů na lince Základní škola – Střední technická škola – Zaměstnavatel.

Projekt je v souladu s výzvou zaměřen na tyto cílové skupiny:

 • žáky druhého stupně základních škol a školských zařízení,
 • pracovníky škol a školských zařízení,
 • vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol, s nimiž projekt pracuje nejvíce a na něž jsou zaměřeny prakticky všechny aktivity projektu. Tato skupina je projektem oslovována a motivována tak, aby měla v průběhu projektu i po jeho ukončení k dispozici více informací a konkrétních postupů pro své rozhodování o budoucím studiu a profesní kariéře. Žáci základních škol jsou do projektu zapojováni v rámci školního vyučování a to v hodinách, které jsou pro to vhodné (praktické vyučování, občanská výchova). V průběhu realizace projektu jsou využívány stávající dobré zkušenosti (best practice) a vytvářeny takové nástroje a postupy, které budou dostupné, zajímavé a funkční. Mezi ně patří například zprostředkování informací z firem ve formě virtuálních oken do jednotlivých technických oborů, exkurze a besedy se zástupci firem (jednateli, personalisty, mistry z výroby), motivační dílny zručnosti a specializační dílny zručnosti nebo workshopy učitelů středních odborných škol pro žáky základních škol.

V průběhu projektu jsou a postupně budou realizovány čtyři klíčové aktivity a to:

 • 01 Virtuální okno technického oboru – v rámci této aktivity jsou vytvářeny virtuální prezentace (s využitím videa, fotografií a prostorové fotografie, doplněné o znalostní kvíz a souhrnné informace) vybraných deseti technických oborů s vazbou na konkrétní střední technické školy a firmy. Jedná se o technické obory klempíř stavební výroby, nástrojař, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, elektrikář, mechanik elektrotechnik, truhlář, obráběč kovů, zedník, instalatér a tesař.
  Smyslem této aktivity je připravit zajímavý materiál pro žáky druhého stupně základních škol a jejich učitele, který vhodným způsobem doplní výuku na základní škole v předmětu, který je proto vhodný (praktické vyučování, občanská výchova).
  Hlavními výstupy této aktivity bude vytvoření inovovaného produktu, obsahujícího 10 virtuálních interaktivních výukových prezentací zmiňovaných deseti technických oborů a 40 metodických výukových materiálů popisujících způsob praktického zařazení virtuálních prezentací do různých vyučovacích předmětů na druhém stupni základních škol a v hodinách odborných předmětů na středních školách.
 • 02 Okno do praxe v technickém oboru – ve vazbě na klíčovou aktivitu 01 bude tato aktivita zahrnovat praktickou návštěvu vybrané firmy žáky 8. či 9. tříd základní školy, spojenou nejen s pouhou prohlídkou této firmy, jejích dílen a pracovišť, ale i s besedou s personálním šéfem firmy, mistrem z praxe v daném oboru, případně s dalšími zainteresovanými odborníky – konkrétními řemeslníky.
  Hlavním výstupem této aktivity bude podpořených 500 žáků 8. a 9. tříd základních škol v Kraji Vysočina, kteří navštíví po předchozím seznámení se s „virtuálními okny“ konkrétní firmy a získají tak další poznatky a reálné představy o konkrétním oboru přímo od zástupců praxe.
 • 03 Okna do dílen zručnosti – tato aktivita má přímou vazbu na předcházející aktivity a kompletuje celou linii Základní škola – Střední škola a Firma. Návštěvou vybrané střední odborné školy technického zaměření žáci základních škol získají nejen přehled o podmínkách studia na této škole, struktuře jejích studijních oborů, ale hlavně absolvují tzv. „motivační dílny zručnosti“, kde si pod vedením učitelů odborných předmětů vyzkouší práci s konkrétním materiálem.
  Žáci ZŠ, kteří projeví na základě „motivační dílny zručnosti“ zájem o konkrétní řemeslo, budou dále pracovat ve „specializačních dílnách zručnosti“ v rámci výuky volitelného předmětu praktické/technické činnosti na ZŠ a budou koordinováni středními technickými školami, které poskytnou odbornou pomoc (učitele odborných předmětů, materiál či polotovary své dílny. Žáci ZŠ vyrobí konkrétní výrobky.
  Hlavním výstupem této aktivity bude:
  • 500 podpořených žáků 8. a 9. tříd základních škol v Kraji Vysočina, kteří se seznámí s prostředím středních odborných škol, s obory, které tyto školy vyučují a s prostředím dílen,
  • minimálně 100 podpořených žáků – absolventů „specializačních dílen zručnosti“, kteří vyrobí vlastní výrobek pod odborným dohledem a zkusí si tak prakticky zvolené řemeslo,
  • vytvoření Metodické příručky pro výuku praktických/technických činností.
 • 04 Okna spolupráce otevřená – v rámci této aktivity bude uspořádáno celkem pět odborných metodicko-informačních seminářů na téma „Technické vzdělávání a kariérové poradenství na ZŠ a SŠ, minulost, současnost a perspektivy“. Semináře budou určeny pro učitele, management a kariérové poradce ZŠ i SŠ Kraje Vysočina a zúčastní se jich i zástupci firem.
  Hlavním výstupem této aktivity bude vytvoření souboru funkčních modelů spolupráce škol se sociálními partnery, jakož i souboru návrhů a doporučení pro školy, které chtějí aktivně spolupracovat se sociálními partnery (Informačním poradenským střediskem při Úřadě práce, firmami) v regionu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů technických škol na trhu práce. Celkem bude podpořeno 50 účastníků výše zmiňovaných odborných seminářů.

Hlavním přínosem projektu pro cílovou skupinu žáků základních škol bude:

 • získání kvalitních informací o struktuře technických a řemeslných oborů v Kraji Vysočina,
 • získání informací přímo z firem o možnostech a podmínkách uplatnění v technických oborech,
 • poznání vlastních dovedností a předpokladů pro zdárné studium technických oborů a řemesel, jakož i bližší poznání obsahu a náročnosti studia těchto oborů na středních odborných technických školách,
 • umožnění lepšího kontaktu s reálným pracovním prostředím, reálnými pracovními podmínkami a získání konkrétních informací o možnostech následného uplatnění na trhu práce.

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků bude:

 • získání větších kontaktů s reálným pracovním prostředím, jakož i získání důležitých kontaktů z odborného podnikatelského prostředí,
 • umožnění podílet se na tvorbě systému práce se žáky vzhledem k technickým oborům a řemeslům,
 • umožnění zrychlených a zjednodušených přístupů k informacím potřebným pro kariérové poradenství,
 • získání kvalitnějších podkladů pro kariérní poradenství na školách a zlepšení jeho praktické realizace,
 • zvýšení kvalifikace pro praktickou výuku odborných předmětů.

Přidané hodnoty projektu, tj. jeho inovativnost, spočívá ve vytvoření systematického propojení linky základní škola – střední škola – zaměstnavatel. Projekt zasáhne celé území Kraje Vysočina a využije zejména kontaktů okresních hospodářských komor na podnikatelské prostředí, jakož i kontaktů partnera projektu na školské prostředí v celém kraji. Největší přidanou hodnotou projektu bude probuzení zájmu žáků o technické obory a zprostředkovaně pak i změna pohledu rodičů a veřejnosti vůbec na technické a řemeslné obory.
Projekt přispěje ke zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.

Více informací na stránkách hospodářské komory Žďár nad Sázavou zde

 

26. 8. 2013


Zpět