Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Projekt KHK Kraje Vysočina „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zahájen.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina připravila projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zaměřený na průzkum a sběr informací o podnicích v kraji s cílem posílení prosperity. První fází projektu je sběr dat od významných podniků v kraji Vysočina formou strukturovaného dotazníku zpracovaného formou osobních řízených rozhovorů. Následně budou data zpracována a vyhodnocena. Výstupem projektu bude databáze, která bude poskytovat informace dalším orgánům jako podklad pro jejich rozhodování a umožní zajistit pro podnikatele v kraji kvalitní informace a služby pro posílení prosperity podniků a kraje Vysočina.


V České republice není zaveden systém sběru a prezentace informací o průmyslových podnicích. Chybí ucelená data o výrobním programu, počtu a struktuře zaměstnanců a jejich předpokládaném vývoji, rozsahu spolupráce s výzkumnými organizacemi či středními školami, atd. Tyto informace pak následně chybí při plánování a organizování činností na podporu zaměstnanosti (podnikatelské mise, predikce situace na trhu práce, nastavení struktury středního školství, podpora v oblasti VaV, apod.). Data prezentovaná centrálními orgány (ČSÚ, Úřady práce apod.) jsou často příliš agregovaná, neadresná a neúplná. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina pro svou činnost a pro zajištění vysoké odbornosti a znalosti podnikatelského prostředí potřebuje získat konkrétní informace o jednotlivých podnicích v našem kraji. Díky vzniku databáze průmyslových podniků Kraje Vysočina bud komora schopna relevantně poskytovat informace dalším orgánům jako podklad pro jejich rozhodování.

 

Databáze podniků bude především obsahovat tyto informace:

 • identifikace podniku (název, adresa, kontaktní osoby),
 • obor činnosti a výrobní program,
 • zaměstnanci (počet, plánovaný vývoj, možná poptávka po absolventech, nejvíce poptávané profese),
 • existence VaV oddělení, spolupráce s VaV či VŠ (výzkumné projekty, diplomové práce, odborné praxe) a firmami - stěžejní výzkumné projekty, zdroje spolufinancování, zájem o podporu VaV ze strany regionální samosprávy (návrhy konkrétních opatření); zájem o užší spolupráci při naplňování regionální inovační strategie (myšleno spolupráce v oborových platformách atd.)
 • spolupráce se SŠ (praxe, stipendia).

 

Krajská hospodářská komora je členem Regionální stálé konference Kraje Vysočina, což je uskupení regionálních partnerů primárně s cílem ovlivňovat zaměření výzev operačních programů pro období 2014-2020 a tím zvýšit úspěšnost čerpání OP, popř. dávat podněty centrálním orgánům k rozvoji regionu, které jsou financovatelné mimo OP

 

Krajská hospodářská komora:

 •  zmapuje potřeby podnikatelských subjektů v regionu (jejich záměry s přiřazením k příslušnému operačnímu programu a období, kdy projekt bude žadatel schopný předložit do OP),
 • zajistí šíření povědomí o možnostech evropských fondů a tím i zvýšení zájmu podnikatelských subjektů o tento finanční zdroj jejich rozvoje,
 • získá zpětnou vazbu k možným bariérám v podmínkách výzev či v pravidlech – např. výše celkových způsobilých výdajů, různá omezení či kritéria znemožňující předložit žádost atp

 

Ekonomická prosperita Kraje Vysočina závisí i na obchodním úspěchu firem z našeho kraje. Úkolem komory je napomáhat firmám ve vyhledávání nových obchodních partnerů v zahraničí a poskytovat či zprostředkovávat informace o obchodních příležitostech a podmínkách podnikání na zahraničních trzích. Vytvořením databáze firem s relevantními údaji bude komora schopna cíleně nabízet a připravovat zahraniční aktivity dle potřeb podnikatelských subjektů.

 

Databáze bude obsahovat tyto údaje:

 • zjištění zájmu firem o navázání mezinárodní obchodní spolupráce prostřednictvím podnikatelských misí pořádaných na úrovni regionu (v členění dle velikosti firem a oborů podnikání),
 • o co mají firmy při takto pořádaných misích zájem – nalezení partnera, organizace bilaterálních jednání, zajištění tlumočení, stručná analýza podmínek pro podnikání v dané lokalitě (specifika, zvyky apod.),
 • zjištění motivace firem účastnit se podnikatelských misí,
 • analýza lokalit (zemí), o které mají firmy zájem.

 

Cílem analýzy podnikatelského prostředí pro posílení prosperity našeho kraje je:

 

 • Vytvořit věrohodnou databázi podniků v Kraji Vysočina.
 • Analyzovat informace z trhu práce pro využití jednotlivými zaměstnavateli. Tyto informace mohou rovněž být potřebné pro rozhodování o základním, učňovském a středoškolském vzdělávání.
 • Analyzovat inovační potenciál firem v Kraji Vysočina.
 • Zmapovat investiční záměry podnikatelských subjektů a přispět ke zvýšení absorpční kapacity firem ve vztahu k SF EU.
 • Analyzovat potřeby firem v oblasti mezinárodního obchodu.
 • Získáním aktuálních dat o firmách v Kraji Vysočina a jejich analyzováním odborně přispět informacemi k rozhodování orgánů státní správy a samosprávy v oblasti rozvoje podnikatelského a hospodářského prostředí kraje

 

V případě Vašeho zájmu o zapojení do analýzy můžete získat připravený dotazník v příloze:  Dotazník ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

 

Dále kontaktujte pověřeného pracovníka OHK ZR: Jiří Novotný, mob: 602 210 647, e-mail: info@komorazdar.cz 

7. 4. 2016


Zpět