Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Legislativa

Předpisy České republiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací:


Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášený ve Sbírce zákonů s účinností od 1. července 2002 jako zákon o podpoře výzkumu a vývoje (příloha č. 1)

byl doposud změněn 10 zákony:

1. zákonem č. 41/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách - byla zrušena část druhá zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

2. zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje - byla zrušena část třetí zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

3. zákonem č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích - bylo změněno více částí zákona, např. rozšířeno vymezení příjemce, upřesněno vymezení infrastruktury, umožněno hradit ocenění mimořádných výsledků ve VaV, umožněn zvláštní režim provádění VaV, který je utajovanou skutečností nebo se týká obrany či bezpečnosti státu, upraven způsob vykazování výsledků, upřesněn způsob prokazování způsobilosti uchazečů, umožněno Grantové agentuře ČR vyhlašovat programy).

4. zákonem č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti se změnou zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - v textu zákona byl upraven výraz "skutečnosti" na "informace" a upraven text poznámky pod čarou č. 14.

5. zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů - byly rozšířeny kompetence Rady pro výzkum a vývoj při zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a stanovena povinnost Rady k tomuto účelu ustavit Bioetickou komisi; dále byl upraven způsob odměňování členů poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj.

6. zákonem č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - bylo upraveno ustanovení § 32 odst. 5 týkající se údajů o řešitelích v informačním systému výzkumu a vývoje.

7. zákonem č. 171/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů - zákon umožnuje použití veřejných prostředků pro úhradu českého podílu na nákladech mezinárodních projektů (tzv. spolufinancování mezinárodních projektů).

8. zákonem č. 296/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím - byla upravena ustanovení týkající se konkurzu a vyrovnání (podmínky způsobilosti uchazeče).

9. zákonem č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - byly upraveny podmínky pro prokazování způsobilosti uchazeče před podpisem smlouvy nebo vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejména pak upravuje způsob dokládání bezúhonnosti uchazeče (výpis z evidence Rejstříku trestů již nedokládá uchazeč, ale tento výpis si zajišťuje poskytovatel sám).

10. zákonem č. 110/2009  Sb., kterým se mění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - rozsáhlá úprava, která mění název zákona, rozšiřuje předmět úpravy (o podporu inovací), zakládá Technologickou agenturu České republiky, mění postavení ústředních orgánu a Rady pro výzkum a vývoj, ruší 2 prováděcí předpisy atd.


Prováděcí předpisy k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje:

 1. Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 18. listopadu 2009 - nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 2. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje  - zrušeno dnem 1. ledna 2010. 
 3. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji  - zrušeno dnem 1. července 2009 .
 4. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů  - zrušeno dnem 1. července 2009 .
 5. Nařízení vlády č. 28/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů - zrušeno dnem 1. července 2009.
 6. Nařízení vlády č. 67/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.  - zrušeno dnem 1. července 2009.
 7. Nařízení vlády č. 83/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. - zrušeno dnem 1. července 2009.

 


Zákony o veřejných výzkumných institucích

Dne 13. září 2005 nabyl účinnosti zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (příloha č. 1), a zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích (příloha č. 2). 

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, byl doposud změněn 6 zákony :

 1. zákonem č. 533/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 341/2006 Sb., o veřejných výzkumných institucích  -  z přílohy č. 1 zákona č. 341/2005 Sb. byly vyjmuty 4 státní příspěvkové organizace: Psychiatrické centrum Praha, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Česká geologická služba a Český hydrometeorologický ústav. Tyto příspěvkové organizace se tedy ke dni 1.1.2007 nestaly  veřejnou výzkumnou institucí;
 2. zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím - byla upravena ustanovení týkající se konkursu a vyrovnání (údaje v rejstříku veřejných výzkumných institucích, podmínky zrušení veřejné výzkumné instituce);
 3. zákonem č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  - do českého právního řádu byla transponována Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
 4. zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - rozsáhlá úprava, která mění název zákona, rozšiřuje předmět úpravy (o podporu inovací), zakládá Technologickou agenturu České republiky, mění postavení ústředních orgánu a Rady pro výzkum a vývoj, ruší 2 prováděcí předpisy atd.
 5. zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech - formulační úpravy týkající se označení identifikačního číla a správce registru (účinnost od. 1. července 2010)
 6. zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu - ruší se kompetence celního úřadu k vymáhání pokut za správní delikty (účinnost od 1. ledna 2011)

Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a je dostupný na http://rvvi.msmt.cz.


Ostatní vybrané zákonné normy

 1. Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře. 
 7. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v& oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů.
 10. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
 11. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 12. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
 13. Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 15. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
 17. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 19. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
 20. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 21. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 22. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 23. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 24. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 25. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 26. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 27. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 28. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
 29. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 30. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
 31. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 32. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 33. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 34. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
 35. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 36. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 37. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 38. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 39. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
 40. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 41. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené právní předpisy vztahující se k VaV jsou vzhledem k jejich rozsahu uvedeny pouze jako přehled.

Více informací, včetně plných znění jednotlivých předpisů, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů na www.mvcr.cz/sbirka/.