Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Potenciál

Potenciál

Program pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií.


Komu?

  • Příjemce dotace může být podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací.
  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Na co?

Podporovány jsou aktivity:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
  • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Kolik?

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 3 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.
  • Podnikům bude bez ohledu na jejich velikost poskytnuta dotace ve výši 50 %.

Kdy?

  • Podle předběžného harmonogramu výzev 3/2015