Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Smart Grids II

Smart Grids II. (Přenosové sítě)

Program umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).


Komu?

 • Podniky.
 • Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován.

Na co?

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů).
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Kolik?

 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 500 mil. Kč na jeden projekt. Minimální dotace na projekt činí 1 mil. Kč.
 • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020“ a bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Kdy?

 • Podle předběžného harmonogramu výzev IV. čtvrtletí 2015 – I. čtvrtletí 2016