Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Kuchař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb a další. 


Firma Subjekt: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška 
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: nekonají se
 • školné: bezplatné studium
 • možnost dalšího studia: absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu.

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

 • využívá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku kuchařské výroby
 • zná chemické složení a vlastnosti potravin používaných k výrobě pokrmů, způsoby jejich správného uchovávání za účelem udržení jejich kvality a biologické hodnoty
 • vypočítá podle základní receptury potřebné množství surovin pro přípravu pokrmů
 • posuzuje potraviny z hlediska jejich dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování
 • ovládá techniku opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb
 • ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů
 • ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů
 • ovládá přípravu jednoduchých jídel, minutek, salátů a moučníků
 • umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů dle hygienických předpisů
 • má osvojeny zásady správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování, je schopen připravovat pokrmy příslušníkům různých etnických skupin podle jejich tradic a náboženských zvyklostí
 • používá inventář v souladu s jeho určením, ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech a provádí jejich základní údržbu
 • připraví pracoviště na provoz, provádí úkony související s podáváním jídel a nápojů
 • sestavuje nabídkové listy, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestaví menu pro různé příležitosti
 • organizuje a vykonává činnosti související s přípravou, průběhem a ukončením gastronomické akce
 • ovládá technologické postupy, hygienické předpisy a normy při výrobě
 • řeší samostatně běžné problémy a závady při technologickém procesu
 • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště
 • využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje
 • dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 • ovládá základy techniky obsluhy a s ní související činnosti, jako je např. přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem
 • vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci; spolupracuje při provádění fyzické a účetní inventury
 • má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků; je schopen pracovat samostatně a v týmu
 • kontroluje kvalitu provedené práce
 • komunikuje se zákazníky a hosty ve dvou cizích jazycích

Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost ve stravovacích službách a pohostinství.


Benefity: informace budou doplněny 


Kód studia: informace budou doplněny


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět