Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb. 


Firma Subjekt: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s výučním listem 
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: beze zkoušek 
 • školné: bezplatné studium
 • možnost dalšího studia: absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

 • využívá odbornou terminologii zaměřenou zejména na problematiku gastronomie a obsluhy
 • zná chemické složení a vlastnosti potravin používaných k výrobě pokrmů a nápojů, způsoby jejich správného uchování za účelem udržení jejich kvality a biologické hodnoty
 • ovládá různé techniky a formy obsluhy podle prostředí charakteru akce a společenské příležitosti
 • rozlišuje inventář a vhodně ho používá podle způsobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje včetně jejich ošetřování
 • připraví pracoviště na provoz, provádí přípravné práce k podávání jídel a nápojů
 • posuzuje potraviny z hlediska jejich dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování
 • ovládá technologické postupy přípravy jednoduchých jídel, minutek, salátů, moučníků a nápojů
 • ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů
 • esteticky upravuje jídla a nápoje k podávání
 • ovládá techniku přípravy a dokončování jídel před hostem; připraví slavnostní tabuli
 • ovládá přípravu a servírování míšených nápojů
 • ovládá různé zásady uchování hotových jídel a nápojů dle hygienických předpisů
 • ovládá obsluhu technického zařízen ve strvovacích provozech a provádí jejich základní údržbu
 • sestavuje nabídkové listy, jídelních a nápojových lístků podle gastrnomických pravidel a dietetických zásad, sestaví menu pro různé příležitosti
 • organizuje a vykonává činnosti související s přípravou, průběhem a ukončením gastronomické akce
 • poskytuje informace o podávaných jídlech a nápojích
 • komunikuje se zákazníky a hosty ve dvou cizích jazycích
 • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště
 • využívá hospodárně a efektivně všechny suroviny a energetické zdroje
 • dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 • ovládá základy techniky přijímání a evidování objednávek jídel a nápojů, vyúčtování s hostem
 • vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci, spolupracuje při provádění fyzické a účetní inventury
 • má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků, je schopen pracovat samostatně a v týmu
 • kontroluje kvalitu provedené práce

Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost ve stravovacích službách a pohostinství.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 65-55-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 

 


Zpět