Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Společné stravování

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování.


Firma Subjekt: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 2 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou
 • způsob ukončení: maturitní zkouška
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: bez přijímacích zkoušek
 • školné: bezplatné studium 
 • možnost dalšího studia: absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Cíl studijního oboru:

Absolvent byl veden tak, aby:

 • přijímal vzdělávání a sebevzdělávání jako svůj celoživotní program; pracoval s počítačem
 • rozuměl a uplatňoval základy finanční gramotnosti
 • orientoval se na trhu práce a rozhodoval o svém pracovním uplatnění
 • posoudil reálně vhodnou formu podnikání pro svůj obor a zabezpečil svůj podnik po stránce materiální, technické, organizační, ekonomické a personální 
 • uplatňoval zásady společenského chování a jednání vedoucí k náboženské, etnické a rasové toleranci, respektování lidské důstojnosti, sebeovládání, odpovědnému vztahu k životu, sobě samému, k zodpovědnosti za svoje zdraví, k přírodě i k životnímu prostředí
 • uvědomoval si národní a evropskou identitu a ctil identitu jiných; přijímal odpovědnost za svá rozhodnutí; aktivně se zapojoval do občanského života a jednal solidárně; upřednostňoval demokratické hodnoty před nedemokratickými

Charakteristika oboru:

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

 • řeší samostatně a iniciativně pracovní úkoly
 • je schopen vést pracovní kolektiv
 • řídí se profesní etikou
 • organizuje samostatně pracovní činnosti
 • chápe důležité společenské normy a dodržuje je
 • mí jednat s lidmi a společensky vystupovat
 • má estetické cítění a uplatňuje estetická hlediska
 • ovládá komunikaci ve dvou cizích jazycích v běžných pracovních i společenských situacích, z toho v jednom cizím jazyce rozumí odbornému textu a používá odbornou terminologii
 • umí uplatňovat znalosti středoškolské matematiky při řešení pracovních a jiných problémů
 • chápe uměleckou a společenskou funkci literatury a vytvořil si pozitivní čtenářské návyky
 • umí se vyjadřovat v mateřském jazyce (v ústním i písemném projevu)
 • uplatňuje zásady zdravé výživy v gastronomické praxi
 • orientuje se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti
 • ovládá funkci a využití technického a technologického vybavení gastronomických provozů
 • provádí kontrolu jakosti surovin pro přípravu jídel a kontrolu jakosti přípravy pokrmů
 • provádí činnosti spojené s uchováváním pokrmů dle předpisů a péče o nápoje
 • sestavuje jídelní a nápojové lístky
 • dodržuje platné hygienické předpisy
 • ovládá techniku poskytování stravovacích, ubytovacích a dalších služeb v hotelových provozech
 • zvládá profesní vystupování a jednání v souladu se zásadami podnikatelské etiky
 • provádí vyřizování objednávek a reklamací hostů; ovládá vystavování účtů a provádění plateb
 • ovládá manažerské zásady komunikace
 • aplikuje základy marketingu v oboru
 • zná podstatu a nástroje podnikatelské činnosti a aplikuje je v oboru
 • využívá ekonomických informací k řízení úseků hotelového provozu
 • sestavuje nabídkové činnosti pro různé gastronomické akce včetně sestavování kalkulací a stanovení ceny
 • ovládá organizaci práce při přípravě, v průběhu a po skončení gastronomické akce
 • dodržuje právní normy týkající se podnikání ve společném stravování včetně ochrany spotřebitele

Profil absolventa: informace budou doplněny 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti, např. provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, a to v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele v gastronomii. 

Po získání nezbytné praxe v oboru se může uplatnit i ve vedoucích pozicích stravovacích zařízení, například jako provozář, šéfkuchař, vrchní č či v jiných vedoucích pozicích.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: informace budou doplněny 


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět