Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Mechanik opravář motorových vozidel

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném obor potvrzená lékařem, průměrný prospěch ze všech povinných předmětů 
 • školné: informace budou doplněny
 • možnost dalšího studia: po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Cíl studijního oboru:

Během studia se zaměří na opravy silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Bude provádět demontáže, kontroly a opravy jednotlivých částí a následující montáže a diagnostikovat závady pomocí moderních diagnostických přístrojů.


Charakteristika oboru:

Příprava se skládá z teoretického a praktického vyučování, které se střídá v týdenních cyklech. V teoretickém vyučování vás kromě všeobecně vzdělávacích předmětů čekají odborné předměty, například:

 • základy strojnictví
 • technická dokumentace
 • automobily
 • opravárenství a diagnostika
 • elektrotechnika
 • ekonomika

V odborném výcviku se v 1. ročníku naučí ručně a strojně obrábět kovové a nekovové materiály. Ve 2. a 3. ročníku potom bude provádět nejrůznější montážní a demontážní práce s využitím univerzálního i speciálního nářadí. Kromě běžné údržby silničních motorových vozidel zvládne středně náročné opravy motorových vozidel, elektrických rozvodů a elektrické výstroje. K výuce bude používat moderní učební pomůcky, folie, řezy, modely a nejnovější počítačové programy.


Profil absolventa:

Absolvent ovládá:

 • stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě
 • opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidla
 • nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel
 • nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (seřizování chodu motoru, geometrie náprav atd.)
 • zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace
 • montáž dílů automobilového příslušenství
 • kontrola vlastní vykonané práce
 • testování vozidel a zkušebních vzorků
 • stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě
 • opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidla
 • nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel
 • nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (seřizování chodu motoru, geometrie náprav atd.)
 • zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace
 • montáž dílů automobilového příslušenství
 • kontrola vlastní vykonané práce
 • testování vozidel a zkušebních vzorků

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvováním oboru Automechanik se z vás stanou kvalifikovaní pracovníci schopní samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Díky získaným dovednostem se uplatníte ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod.

Absolvent se může věnovat montážím a demontážím, opravám, údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkčním kontrolám po provedených opravách a seřízeních, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontrole technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.


Benefity:


Kód studia: 23-68-H/01


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Veber, milan.veber@svetlavm.cz tel.: 733 389 749


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět