Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Ekologie životního prostředí a zemědělská výroba

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve výrobních provozech, ekonomických útvarech podniků, ve službách a organizacích pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. 


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 4 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání
  • způsob ukončení: maturitní zkouška
  • certifikace: maturitní vysvědčení
  • přijímací zkoušky: matematika, český jazyk (možnost přijetí bez přijímací zkoušky)
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: absolventi jsou připraveni ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách

Cíl studijního oboru:

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.


Charakteristika oboru:

ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba (RVP 41-41-M/01 Agropodnikání) pro studijní obor je koncipován jako čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti ekologie životního prostředí a v oblasti zemědělské výroby. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení a zodpovědnost žáků.


Profil absolventa: informace budou doplněny 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent oboru dle ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba se uplatní ve výrobních provozech, v ekonomických útvarech podniků, ve službách a organizacích pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Dále potom při využití obnovitelných zdrojů energie, v zemědělské prvovýrobě, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství. Současně jsou absolventi připraveni pro činnosti v oblasti zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích.

Také se uplatní jako odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky, zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství.

Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě, ale i na trhu práce zemí EU.

Má předpoklady k úspěšnému studiu na vyšších odborných, vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 65-42-M/02


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět