Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Aktuální nabídka kurzů

Připravili jsme pro Vás nabídku konkrétních profesních kurzů v projektu "Vzděláváním k rozvoji Vysočiny"

Místo konání:   Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007/2  (budova Reinpo vedle Zdaru) v prvním patře

Každý jednotlivý kurz má 8 hodin, výuka probíhá od 8,00 do 16,30, přestávka od 12,00 - 12,30

Dodavatel: S-COMP Centre CZ s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, www.scomp.cz

Přihláška na kurz


Přehled aktuálně nabízených kurzů:

Asistent

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je zdokonalení se v činnostech asistenta ve firmě. Kurz je zaměřen na jednotlivé činnosti asistenta v oblastech organizace prací, řízení chodu kanceláře a porad, písemná a elektronická komunikace, organizace a ekonomika firmy.

Daňová problematika pro účetní a ekonomy firem

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou daně v podniku, jejich výpočet, evidence a administrace. Kurz je zaměřen na daň z příjmů právnických osob, fyzických osob ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty.

Ekonom

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy manažerské ekonomiky s využitím účetní a operativní evidence. Jedná se o nástavbu nad účetnictvím s cílem naučit účetní rozumět a využívat data účetní evidence pro potřebný reporting manažerům společnosti. Seznámit účetní se základy kalkulací a rozpočetnictví jejich vazbami na účetní evidenci a využití k efektivnímu reportingu. Součástí výuky lze zvolit základy finanční analýzy a využití získaných dat k řízení společnosti.

Manažer začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Cílem kurzu je pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu.

Mistr ve výrobě - začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je efektivní komunikace v praxi mistra, řídicí činnost manažera první linie, zlepšování výroby, právní minimum. Cílem je naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy. Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců. Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy. Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů. Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem. Zdokonalit se v práci s PC.

MS Office pro asistenty

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz nejlepších technik pro racionální organizaci informací.

MS Office pro manažery

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Cílem kurzu je naučit manažery firmy využívat jednotlivých programů MS Office k získání a vyhodnocení informací potřebných k efektivnímu řízení firmy. 

Mzdová účetní

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou pravidla účtování mezd a s nimi související účtování daní z příjmů fyzických osob, cestovních náhrad, odvodů pojistného a další účtování ve vazbě na mzdy. Kurz je dále zaměřen na účtování mezd a účetní závěrku, na pracovně právní vztahy a personální evidenci.

 

Obchodník začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy práce začínajícího obchodníka (obchodního zástupce) ve firmě.

Personalista

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je práce personalisty ve firmě, získání nových poznatků využitelných v praxi. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností personalistů.

Právní minimum se zaměřením na GDPR

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Předmětem kurzu jsou základy právní problematiky podniku. Obsah je zaměřen na obchodní a pracovně právní problematiku s vazbou na zavádění GDPR ochrany osobních dat ve společnosti. Cílem je naučit zájemce orientovat se a znát základní právní normy aplikovatelné na podnik a využívat tyto znalosti v praxi při přípravě smluv a aplikaci právních norem.

Projektové řízení

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

 Obsahem kurzu jsou základy přípravy a realizace projektů v rámci podniku, tvorba, činnost a řízení projektového týmu.  Kurz je zaměřen na získání dovedností pro řízení projektových týmů, pochopení rolí členů týmu.  

Účetnictví pro pokročilé (vybrané oblasti účtování)

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

 Kurz bude zaměřen na aktuální problematiku účtování a zodpovězení konkrétních dotazů účastníků. Součástí bude zpracování účetní závěrky a účetních výkazů.

Podle konkrétních potřeb se seznámí s evidencí a účtováním majetku, mzdovou evidencí, daňovou problematikou, cestovními náhradami

 

Účtování ve vybraných oblastech účetnictví

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy a pravidla účtování v jednotlivých vybraných částech (oblastech) účetnictví. Jedná se o účtování majetku, zásob, pohledávek a závazků, úvěrů, mezd a daní.

Kurz je zaměřen na pravidla účtování a oběh účetních dokladů v jednotlivých částech. Zpracování účetní závěrky a inventur účtů.