Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Profesní kurzy

Nabídka vychází z požadavků personalistů firem na zajištění vzdělávání pro jednotlivé profese formou souboru kurzů z nabídky projektu s tím, že obsah kurzů bude přizpůsoben zaměření činnosti firmy.Většina firem, především těch středních a malých, nemá v jednotlivých profesích tolik zaměstnanců tak, aby byla schopna realizovat samostatně nabízené kurzy. Naše nabídka vychází z možnosti spojit zaměstnance stejné profese z různých firem v podobném předmětu a charakteru podnikání do jednoho kurzu v rámci města, okresu, nebo kraje a nabídnout jim střednědobé koncepční profesní vzdělávání. Cílem je zajistit kvalitní koncepční vzdělávání pracovníků firem v jednotlivých manažerských, obchodních a administrativních profesích s využitím získaných znalostí v konkrétním podniku.

Termíny: 1x měsíčně po 8 hod po dobu od 5 do 12 měsíců podle zvoleného rozsahu kurzu. Data a dny v jednotlivých měsících budou dohodnuty podle potřeb zájemců a možností dodavatele.

Místo konání: Bude dohodnuto podle možností a potřeb jednotlivých zájemců. Kurzy s možností přihlášení vyhlašují jednotlivé okresní hospodářské komory Kraje Vysočina.

Dodavatel: S-COMP Centre CZ s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, www.scomp.cz

Aktuální nabídka profesních kurzů ZDE


Přehled profesních kurzů:

01 Účetnictví pro začátečníky

     Kurz je určen pro začínající účetní bez praxe s minimálními znalostmi a s minimální praxí. Účetní začátečník se v kurzu naučí základům účetnictví. Seznámí se se základními principy účetní soustavy a pravidly účtování. Pozná   účetní evidenci a oběh účetních dokladů, naučí se s doklady pracovat. 


02 Účetnictví pro pokročilé (vybrané oblasti účtování)

     Účetní ve firmě se zdokonalí v účtování v jednotlivých oblastech účetnictví. Kurz bude zaměřen na aktuální problematiku účtování a zodpovězení konkrétních dotazů účastníků.


03 Ekonom začátečník

     Obsahem kurzu jsou základy manažerské ekonomiky s využitím účetní a operativní evidence. Jedná  se o nástavbu nad účetnictvím s cílem naučit účetní rozumět a využívat data účetní evidence pro  potřebný reporting manažerům společnosti.


04 Ekonom specialista

     Kurz pro účetní a ekonomy firem. Obsahem kurzu je manažerská podniková ekonomika v jejích jednotlivých oblastech (účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace, reporting a controlling) ve výrobních firmách a firmách poskytujících služby především pro výrobu.


05 Právní minimum (GDPR)

     Kurz pro manažery, ekonomy a účetní firem, kteří potřebují ke své práci právní znalosti z oblasti obchodního a občanského práva uplatnitelného v podniku. Obsah je zaměřen na obchodní a pracovně právní problematiku s vazbou na zavádění GDPR.


06 Daňová problematika pro účetní a ekonomy

     Obsahem kurzu jsou daně v podniku, jejich výpočet, evidence a administrace. Kurz pro účetní a ekonomy firem je zaměřen na daň z příjmů právnických osob, fyzických osob ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty a aktuální změny v oblasti daní v podniku.


07 Finanční analýza pro ekonomy a manažery

     Kurz je zaměřen na analýzu účetních výkazů a výpočet ukazatelů likvidity, rentability, efektivity, zadluženosti a výkonnosti a na využití výsledků finanční analýzy v praktickém řízení společnosti.


08 Nákladové kalkulace pro ekonomy a manažery

     Obsahem kurzu jsou nákladové zakázkové, výrobkové, výkonové a obchodní kalkulace. Kurz je zaměřen na metody, strukturu kalkulací, zpracování plánových, operativních a výsledných kalkulací.


09 Účtování ve vybraných oblastech účetnictví

     Obsahem kurzu jsou základy a pravidla účtování v jednotlivých vybraných částech účetnictví. Jedná se o účtování majetku, zásob, pohledávek a závazků, úvěrů, mezd a daní. Kurz je zaměřen na pravidla účtování a oběh účetních dokladů v jednotlivých částech.


10 Projektové řízení

     Obsahem kurzu jsou základy přípravy a realizace projektů v rámci podniku, tvorba, činnost a řízení projektového týmu. Současně je zaměřen na ekonomiku a kalkulace nákladů projektu.


11 Mzdová účetní

     Obsahem kurzu jsou pravidla účtování mezd a s nimi související účtování daní z příjmů fyzických osob, cestovních náhrad, odvodů pojistného a další účtování ve vazbě na mzdy. Kurz je dále zaměřen na účtování mezd a účetní závěrku, na pracovně právní vztahy a personální evidenci.


12 Personalista začátečník

     Obsahem kurzu jsou základy personalistiky pro začínající personalisty. Kurz je zaměřen na postavení personalistů ve firmě, náplň a pravidla jejich práce. Zabývá se postupy výběru, hodnocení a motivací zaměstnanců. 


13 Personalista specialista

     Obsahem kurzu je práce personalisty ve firmě, získání nových poznatků využitelných v praxi. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a dovednosti personalistů. Zabývá se postupy výběru, hodnocení a motivací zaměstnanců vedením a koučinkem zaměstnanců.


14 Asistent začátečník

     Obsahem kurzu jsou základy práce asistenta ve firmě. Absolvent bude znát pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Zvládat úkoly spojené s řízením kanceláře a organizací porad.


15 Asistent specialista

     Obsahem kurzu je zdokonalení se v činnostech asistenta ve firmě. Kurz je zaměřen na jednotlivé činnosti asistenta v různých vnitropodnikových útvarech, projektových a pracovních týmech. Současně je pozornost věnována využití výpočetní techniky a práci s osobním počítačem


16 Obchodní asistent

     Obsahem kurzu jsou základy práce asistenta v obchodním oddělení, úseku podniku. Účastník se naučí základům jednání a komunikace se zákazníky, dodavateli, nebo obchodními partnery. Bude umět ve své činnosti využít osobní počítač.


17 Obchodník začátečník

     Kurz pro začínající obchodníky, kteří se naučí základy práce obchodníka ve firmě. Budou znát pravidla písemné a elektronické komunikace. Naučí se základům jednání a komunikace se zákazníky, dodavateli, nebo obchodními partnery. Budou se orientovat v obchodní dokumentaci, smluvně závazkových vztazích.


18 Obchodní zástupce

     Absolvent bude umět vytipovat zákazníky a jednat s nimi, nabídnout jim výrobky či služby, konkretizovat informace o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb, konzultovat případné speciální požadavky zákazníka, zjišťovat spokojenost získaných zákazníků.


19 Manažer začátečník

     Absolvent získá ucelenou a přehlednou představu o roli manažerů při vedení lidí ve struktuře organizace, osvojí si nezbytné postupy a techniky manažerské práce, naučí se řešit typické manažerské situace, vybuduje si správné manažerské postoje.


20 Manažer profesionál

     Cílem je rozvoj znalostí a dovedností manažerů v jednotlivých oblastech manažerských činností. Obsahem je rozvoj dovedností v oblastech vedení, motivace a hodnocení zaměstnanců, komunikace a řízení pracovních kolektivů, organizace práce a dalších oblastech managementu dle výběru.


21 Pracovník nákupu a logistiky

     Cílem kurzu je naučit se stanovit roli a pozici nákupu v podniku. Určení interní potřeby z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky. Zdokonalení se ve schopnosti vyhledávat a vybrat nejvhodnější dodavatele. Umět zvolit optimální strategii, organizaci a procesy nákupu.


22 Mistr ve výrobě začátečník

     Obsahem je efektivní komunikace v praxi mistra, řídicí činnost, zlepšování výroby, právní minimum. Cílem je naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy. Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců. Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy.


23 Mistr ve výrobě specialista

     Obsahem je vedení rozhovorů se zaměstnanci, řešení konfliktů v praxi, logistika pro mistry, zlepšování výroby, právní minimum. Cílem je naučit se účinně vést formální rozhovory se svými podřízenými.  Pochopit vztahy mezi výrobními a logistickými činnostmi.


24 MS Office pro začátečníky

     Základní činnosti spojené s využitím programů MS Office v kancelářské praxi pro začínající pracovníky v administrativě.


25 MS Office pro asistenty

     Vytvoření kvalitní textové dokumentace v kombinaci s tabulkami, které zrychlí každodenní práci v MS Excel. Efektivní práce se zprávami elektronické pošty, vytváření kontaktů, plánování událostí pomocí elektronického diáře a hlídání konečných termínů úkolů.


26 MS Office pro manažery

     V kurzu se zdokonalíte v práci na počítači, je zaměřen na využití jednotlivých programů MS Office pro práci manažera ve firmě. Cílem kurzu je naučit manažery firmy využívat jednotlivých programů MS Office k získání a vyhodnocení informací potřebných k efektivnímu řízení firmy.


27 Konstruktér AUTOCAD

     Účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s AutoCADem a zdokonalí se v oblasti projektování a konstruování v tomto programu.


28 Využití informačního systému v podniku

     Obsahem kurzu je využití standardních informačních systémů užívaných ve firmě.  Kurz je zaměřen na jednotlivé oblasti a možnosti využití IS, práci s těmito programy a na využití získaných informací v řízení společnosti.