Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Regionální inovační strategie RIS

Regionální inovační strategie RIS


Základem podpory výzkumu vývoje a inovací ze strany státu je Národní inovační strategie České republiky (NIS) schválená usnesením vlády č. 714 ze dne 27. září 2011 a její naplňování v jednotlivých prioritách a oblastech.

Regionální inovační strategie RIS jsou koncepcemi koordinované a systémové podpory výzkumu, vývoje a na nich navazujících inovačních aktivit v jednotlivých krajích.

Regionální samosprávy vnímají stále větší potřebu aktivně ovlivňovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity ve svých regionálních inovačních systémech reprezentovaných malými, středními a velkými firmami, vysokými školami, výzkumnými ústavy, klastrovými organizacemi, rozvojovými agenturami, hospodářskými komorami a dalšími organizacemi.

Cílem aktivit zahrnutých v RIS je zvyšovat v konečném důsledku konkurenceschopnost regionálních firem na globálních trzích na základě efektivní spolupráce výše uvedených subjektů inovačního systému

RIS Kraje Vysočina na léta 2013 -2020, která určuje hlavní směry podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit na území kraje Vysočina byla schválena zastupitelstvem 17.9.2013.

Globálním cílem Regionální inovační strategie Kraje Vysočina je zvýšit inovační výkonnost a konkurenceschopnost kraje.


RIS Kraje Vysočina je rozdělena do tří prioritních oblastí zahrnujících dílčí specifické cíle, které za tyto dané prioritní oblasti naplňují globální cíl strategie a její vizi.

Prioritní oblast A – Inovační infrastruktura a transfer technologií
Tato prioritní oblast se zaměřuje na rozvoj inovační infrastruktury na území Kraje Vysočina a na podporu s ní souvisejícího využívání výsledků výzkumu a vývoje v podobě nových inovativních výrobků, služeb a technologií v podnikovém sektoru. Jedná se především o stimulaci aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na vysokých školách a výzkumných ústavech na území Kraje Vysočina a na zlepšení podmínek potřebných pro jejich realizaci.

Prioritní oblast B – Lidské zdroje a PR inovačních aktivit
V této oblasti bude kladen důraz na odborný rozvoj stávajících i nových výzkumných pracovníků na vysokých školách a výzkumných ústavech v kraji. Neméně důležitou součástí této prioritní oblasti budou aktivity na podporu motivace žáků základních a středních škol ke studiu technických oborů. Tyto činnosti budou dále doplněny o vzdělávací aktivity o problematice výzkumu, vývoje a inovací určené pro odbornou i širokou veřejnost. Do této oblasti je zahrnuta také tématika propagace a medializace RIS Kraje Vysočina a konkrétních výzkumných, vývojových a inovačních aktivit na území Kraje Vysočina.

Prioritní oblast C – Mezinárodní spolupráce
Náplní této prioritní oblasti budou zejména aktivity na podporu vytváření příležitostí k zapojení subjektů Kraje Vysočina do mezinárodních výzkumných a vývojových projektů, informační a poradenský servis o programech podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji pro tyto subjekty, podpora exportu inovačních firem

Následující schéma přehledně zobrazuje strukturu cílů a prioritních oblastí RIS Kraje Vysočina: ODKAZ