Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Kuchař - číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru budete připraveni také na soukromé podnikání v pohostinství. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče, průměrný prospěch ze všech povinných předmětů
 • školné:
 • možnost dalšího studia: po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou nebo ve studiu maturitního oboru Hotelnictví (s nástupem od 3. ročníku).

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

 • Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku a instruktorů na smluvních pracovištích (restaurace, hotely).
 • Během přípravy si osvojíte dovednosti a návyky:
  • v technice posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
  • v přípravě teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur
  • v technice obsluhy, v přípravných pracích k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
  • v sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování
  • ve společenském chování a umění jednat s lidmi
 • Povedeme vás k samostatné práci v odborné přípravě - už v 1. ročníku se budete podílet na přípravě jídel a obsluze ve školní jídelně, přizpůsobené restauračnímu stylu stravování.
 • Ve vyšším ročníku vás čeká připrava na smluvních pracovištích, která zajistí odborný rozvoj a splňují osnovy odborného výcviku.
 • Za odvedenou produktivní práci a účasti na komerční činnosti školy v oblasti gastronomických služeb, které škola nabízí místnímu regionu, vás finančně odměníme.

Profil absolventa:

Budete ovládat způsoby přípravy běžných pokrmů české i zahraniční kuchyně, zhotovovat pokrmy teplé a studené kuchyně, připravovat jednoduché moučníky, kontrolovat kvalitu provedení práce, esteticky upravovat a správně uchovávat pokrmy apod. Využijete přitom základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti.

Absolvent oboru ovládá:

 • praktické využívání poznatků o různých druzích surovin, používaných strojích a zařízeních, technologických postupech při zhotovování pokrmů
 • příprava a uspořádávání svého pracoviště ve výrobním středisku
 • posuzování vlastností jednotlivých druhů potravin a nápojů a volba vhodných technologických postupů při zhotovování pokrmů
 • orientace v technologických postupech přípravy pokrmů
 • orientace v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a používání vhodných technologických postupů
 • určování spotřeby základních surovin a konveniencí, normování pokrmů a nápojů a kalkulace jejich ceny
 • kontrola kvality provedené práce
 • příprava pracoviště na provoz
 • sestavování jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy
 • ovládání základů jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek
 • sestavování menu pro slavnostní příležitosti
 • úprava tabulí pro různé příležitosti
 • ovládání různých způsobů vyúčtování s hostem

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Uplatníte se při výkonu povolání kuchař-číšník v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru budete připraveni také na soukromé podnikání v pohostinství.


Benefity:

 • V areálu školy je zajištěno ubytování a stravování formou obsluhy, denní bar pro žáky atd.
 • Během studia můžete absolvovat specializační odborné gastronomické kurzy.

Kód studia: 65-51-H/01


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Veber, milan.veber@svetlavm.cz tel.: 733 389 749


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět