Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Aplikovaná informatika ve službách

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu na pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy atd. 


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 4 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání
  • způsob ukončení: maturitní zkouška
  • certifikace: maturitní vysvědčení
  • přijímací zkoušky: matematika, český jazyk (možnost přijetí bez přijímací zkoušky)
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: absolventi jsou připraveni ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách

Cíl studijního oboru:

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.


Charakteristika oboru:

ŠVP Aplikovaná informatika ve službách pro studijní obor (RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch) je koncipován jako čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti cestovního ruchu, ekonomiky a managementu. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení a zodpovědnost žáků.


Profil absolventa:

Dále ovládá vedení požadované evidence v obchodní činnosti, zpracovává plány a metody rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb. Vede účetnictví a daňovou evidenci s použitím prostředků informačních technologií, je schopen zpracovávat informace pro potřeby vnitropodnikového řízení a rozhodování, vyhotovuje písemnosti v souladu s ČSN. S využitím aplikované informatiky připravuje a kompletuje podklady pro uzavírání obchodních smluv, zvládá logistiku, zpracovává a vede dokumentaci a podklady pro účetní evidenci, provádí průzkum trhu, získané výsledky vyhodnocuje a využívá k činnosti organizace, navrhuje, realizuje a vyhodnocuje prodejní a propagační akce. Je schopen spolupracovat s orgány státní správy a s ostatními institucemi v ekonomické a podnikatelské oblasti.

Má předpoklady k úspěšnému studiu na vyšších odborných, vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání.


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent má předpoklady profesního uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu. Z odborného profilu vyplývá široká možnost uplatnění v pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek, apod.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 65-42-M/02


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět