Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Agroturistika

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním diplomu opravňujícím používat za jméno DiS. Možnost uplatnění v podnikatelské činnosti v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky. 


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní/kombinované
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
  • způsob ukončení: absolutorium
  • certifikace: diplom opravňuje používat za jménem DiS
  • přijímací zkoušky: všeobecný test, anglický nebo německý jazyk, ústní pohovor
  • školné: 
  • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

  • Studium zahrnuje tyto předměty

Dva cizí jazyky, Zeměpis, Psychologie, Etika podnikání, Právní nauka podnikání, Účetnictví, Marketing a finanční řízení podniku, Aplikovaná ekonomika, Technika administrativy, Pěstování rostlin, Chov zvířat, Zpracování zemědělských výrobků, Ekologie a krajina, Ochrana a tvorba, Stavební tvorba, Turistický ruch, Ubytování, Stravování, Výpočetní technika, Absolventský seminář, Tělesná a sportovní činnost, Konverzace z cizího jazyka, Myslivost a ochrana zvěře, Základy zemědělské výroby, Tradiční lidová kultura, Praxe


Profil absolventa:

Požadovaný rozsah vědomostí a dovedností je značný vzhledem k velké rozmanitosti alternativ podnikání. Absolvent musí být schopen samostatného rozhodování, ekonomického myšlení, společenského vystupování, respektování práva, zásad morálky, mravnosti a etiky podnikání. Musí ovládat zásady zemědělské výroby s nejrůznějšími specializacemi jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě. S tím souvisí požadavek na získání vědomostí a dovedností o možnostech zpracování rostlinných a živočišných výrobků, které může být nejen atraktivní, ale může se podílet i na vlastním stravování hostů.

Absolvent musí být seznámen i s dalšími podnikatelskými aktivitami, které nemusí přímo souviset se zemědělskou výrobou, ale jsou vhodné z hlediska místa podnikání i ekonomického efektu. Absolvent musí mít proto potřebné znalosti tržní ekonomiky, účetnictví, znát daňovou problematiku, právní podklady podnikání, občanskoprávní vztahy. Studiem musí získat dovednosti ručního i počítačového zpracování účetnictví a ovládnout techniku administrativy.

Podnikání v agroturistice je dále podmíněno znalostmi zeměpisu, psychologie zákazníka, principu turistického ruchu, rekreačních činností, pohostinství a bezpodmínečně alespoň jednoho světového jazyka. Absolvent musí být také připraven v oblasti ekologie, tvorby a ochrany krajiny, v urbanistice a stavebních úpravách ve venkovských zástavbách i volné krajině.


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Spádová oblast školy představuje prakticky celou Českou republiku. Předpokládaný rozvoj agroturistiky a ekoturistiky vytváří velmi široký trh práce pro naše absolventy. Absolvent je připravován pro podnikatelskou činnost v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 65-42-M/02


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět