Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Podnikání

Tříleté dálkové nebo dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou  a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění samostatně vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní nebo dálkové
  • délka studia: dálkové 3 roky, denní 2 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou
  • způsob ukončení: maturitní zkouška
  • certifikace: maturitní vysvědčení
  • přijímací zkoušky: základní podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je absolvování oboru vzdělání s výučním listem.
  • školné:
  • možnost dalšího studia: absolvent se může ucházet o studium na vysokých školách, zejména na ekonomických či podnikatelských fakultách. 

Charakteristika oboru:

Nástavbový obor Podnikání vás připraví pro dráhu podnikatele, majitele firmy či vlastníka společnosti. Budete schopni samostatné činnosti v oblasti manažerské a marketingové, v oblasti finančního hospodaření, jako je např. účetnictví, cenová tvorba a daňová agenda, a také v oblasti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Nedílnou součástí odborného vzdělání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost.


Profil absolventa:

- praktické využívání poznatků z účetnictví, vyhotovení účetních dokladů, jejich oběh a likvidaci, zhotovení účetní uzávěrky

- vytvoření písemností z oblasti obchodní a propagační

- dodržování předpisů v oblasti hygieny, bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic

- orientace v otázkách řešení reklamací zákazníků

- projednávání a přijímání objednávek od zákazníků

- ovládání postupu při založení podniku

- rozlišování jednotlivých forem podnikání, orientace v jednotlivých podnikových činnostech, ovládání zdrojů financování a funkci peněz

- orientace v tržní ekonomice, na trhu práce, v podnikatelské činnosti

- tvorba a fungování marketingového mixu – propagace firmy, reklama, průzkum trhu

- tvorba písemností v oblasti obchodní, společenské a občanské

- manipulace s písemnostmi, organizace administrativní činnosti

- práce s informacemi a informačními zdroji, využívání prostředků informačních a komunikačních technologií.

- práce s PC, využívání internetu a dalších zdrojů informací

- komunikace v cizím jazyce


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvováním tohoto oboru se z vás stanou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Po ukončení přípravy v oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a absolvování příslušné praxe můžete samostatně vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

Získané znalosti a dovednosti uplatníte při řízení vlastní firmy i v zaměstnaneckém poměru především v té profesní oblasti, které jste se věnovali v rámci předchozího učebního oboru, jehož výstupem byl výuční list.


Benefity:  informace budou doplněny


Kód studia: 63-41-M/02


Kontaktní osoba:

Mgr. Stanislav Svoboda, tel. 728 369 161,

e-mail: stanislav.svoboda@svetlavm.cz


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět