Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích jako technickoadministrativní pracovník, fakturant, finanční referent, samostatný účetní a další. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 4 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné
  • způsob ukončení: maturitní zkouška (státní část-český jazyk, matematika nebo cizí jazyk) a profilovou část (odborné předměty)
  • certifikace: maturitní vysvědčení 
  • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru: 

Ekonomika a podnikání je moderní obor vzdělávání založený na kombinaci ekonomického a technického vzdělání. Obor je určený převážně pro dívky, ale nevylučuje i zájem chlapců. Vyvážené zastoupení ekonomických a technických předmětů vychází z potřeb současné praxe průmyslových podniků. Připravuje absolventy, kteří jsou schopni zastávat náročné ekonomické funkce, ale zároveň mají znalosti a dovednosti z některých technických předmětů. To jim umožňuje flexibilně zastávat sdružené funkce ekonomicky i technicky zaměřené převážně v malých a středních firmách, kde si zaměstnavatel nemůže dovolit úzkou specializaci. Neznamená to však, že by absolvent nezvládl úzce specializované ekonomické funkce.

K tomu přispívá samozřejmě skladba ekonomických a technických předmětů. Stěžejními předměty jsou ekonomika a účetnictví, dále pak právní nauka, daňové zákony, marketing, obchodní korespondence a informační komunikační  technologie. Technické předměty nejsou pochopitelně zastoupeny v počtu a podrobnosti informací jako v ryze technických oborech, ale poskytují základy technického vzdělání dostačující k orientaci v technické dokumentaci, technickém názvosloví a v jednodušších technologických postupech. 

Nedílnou součástí vzdělávání je výuka dvou světových jazyků, a to anglického jazyka a druhého volitelného, němčiny nebo ruštiny. Ve všech předmětech jsou žáci vychováváni a vedeni k samostatnému myšlení, k získání dovednosti odborně komunikovat a správně se vyjadřovat v běžných situacích. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech získávají žáci schopnosti plynně, srozumitelně a jazykově na úrovni se vyjadřovat, orientovat se v základních dílech české a světové literatury, základech historie, středoškolské matematiky a přírodních věd. Specifikem tohoto oboru je práce žáků ve fiktivní firmě, kde simulují ekonomické funkce a práci skutečných firem. Pracují na postech ředitele, asistentky, účetní, referenta zásobování a nákupu, obchodují s jinými školami- fiktivními firmami po celé ČR, ale i se zahraničními školami. Celý systém je koordivován centrem fiktivních firem při VŠE Praha. Dalším benefitem oboru je možnost složení zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání poskytuje absolventům znalosti a dovednosti pro pracovní pozicce administrativní pracovník, technickoadministrativní pracovník, fakturant, finanční referent, samostatný účetní, daňový referent, celní deklarant, technik BOZP, samostatný plánovač a personalista. Jedná se pracovní pozice které vyžadují znalost ekonomiky a účetních procesů v organizaci a firmě se schopností poskytovat informace pro potřeby vnitropodnikového řízení a rozhodování. Zajišťuje archivaci účetních písemností a vede příslušnou dokumentaci. Absolvent umí komunikovat cizím jazykem. 


Benefity:

Uplatnění praktických dovedností ve fiktivní firmě, úzká spolupráce s průmyslovými podniky a firmami, zvýšená odbornost v oblasti ICT technologií, začlenění technických znalostí do přípravy v oboru, řízení projektů v technických oborech, jež jsou součástí výuky, příprava na státní zkoušku v obchodní korespondenci. 


Kód studia: 63-41-M/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět